stoineff

Юридическа защита на пострадали при катастрофи

Юридическа защита на пострадали при ПТП

Ако сте пострадал при ПТП, или катастрофа:

След наше интервю с престижни столични адвокати, стана ясно, че практика на застрахователните компании е да принуждават пострадалите при катастрофи да подписват споразумения за да получат обезщетенията си.
 В голяма част от случаите става дума за много големи суми, които застрахователите не желаят да изплащат, или опитват да спестят. Те не обясняват всички права на пострадалите, или близките на пострадали след инцидента.

Докато пострадалите са в афект се използва незнанието им и се принуждават да подписват споразумения, с които се отнема правото на пострадалия да претендира по съдебен ред за по – високо обезщетение.

Ако сте пострадал при ПТП, или сте жертва на застрахователи, с които не знаете как да се справите, ако имате нужда от правна помощ свържете се с екипа ни, или оставете казуса си в коментарите. Имаме договор и контакти с най – добрите адвокати, които работят в защита на пострадалите при ПТП и обезщетяването им.

 Допълнителни данни и консултации можете да получите на формата ни . За контакти тук или на тел. 0878 980253


Вижте още:

...

ПРИ НАСТЪПВАНЕ НА ПТП

В което има пострадали, на които е причинена средна или тежка телесна повреда, или е настъпила смърт се образува досъдебно производство. Досъдебното производство се води от разследващ полицай (дознател) под надзора на прокурор. Целта на досъдебното производство е да се установи какво, при какви условия и причини се е случило. В процеса на досъдебно производство се изготвят протоколи и експертизи, както и се разпитват свидетели на ПТП.


ПРАВА НА ПОСТРАДАЛИЯ В ДОСЪДЕБНОТО ПРОИЗВОДСТВО

Всички пострадали при ПТП (както и техните наследници в случай на смърт на пострадалия) имат право:
• да бъдат уведомени за правата си в наказателното производство;
• да получат защита за своята сигурност и тази на близките си;
• да бъдат информирани за хода на наказателното производство;
• да участват в наказателното производство съгласно установените в закона норми;
• да правят искания, бележки и възражения;
• да обжалват актовете, които водят до прекратяване или спиране на наказателното

производство;
• да имат адвокат (повереник)
Когато пострадалият, поради безпомощно състояние или зависимост от извършителя на престъплението, не може да защити своите права и законни интереси, прокурорът може да встъпи в производството, образувано по тъжба на пострадалия, във всяко положение на делото и да поеме обвинението.
Органът, който образува досъдебното производство, уведомява незабавно пострадалия за това, ако той е посочил адрес за призоваване в страната.
Правата на пострадалия възникват, ако той изрично поиска да участва в досъдебното производство и посочи адрес за призоваване в страната.

ПРОКУРАТУРА

В края на досъдебното производство, след като са установени и изяснени всички факти и обстоятелства относно настъпилото ПТП, т.н. дознание приключва като всички събрани материали се изпращат на наблюдаващият прокурор от съответната прокуратура. Наблюдаващият прокурор се произнася относно наличието или липсата на престъпление и по отношение на това чия е вината за настъпилото ПТП.
Производството приключва или с постановление за прекратяване или с обвинителен акт, като делото се изпраща за съдебно разблеждане.

ПТП причинено от НЕИЗВЕСТЕН ИЗВЪРШИТЕЛ

Когато извършителят на ПТП е неизвестен се води т.н. предварително производство. Предварителното производство се спира с постановление за спиране издадено от прокурор и делото се се изпраща до съответните полицейски органи за издирване на извършителя.


ОБЕЗЩЕТЕНИЕ НА ПОСТРАДАЛ В ПТП

Обезщетение е парична сума, която се изплаща за:

• претърпени болки и страдания на пострадалия (наследници на починало лице)
• претърпени имуществени вреди – разходи за лечение, лекарства, рехабилитация
• пропуснати ползи

ПРАВО НА ОБЕЗЩЕТЕНИЕ

Право на обезщетение има всяко лице пострадало от ПТП, което е претърпяло телесни увреждания в следствие на ПТП, с изключение на виновния водач.
Право на обезщетение имат и наследниците на лице, което е починало в следствие на ПТП.


ИЗПЛАЩАНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ

При смърт или телесни увреждания на трети лица обезщетението се определя от застрахователна експертна комисия към застрахователя на виновния водач или по съдебен ред.

Обезщетението се изплаща от
Застрахователната компания на виновния водач:
по застраховка „Гражданска отговорност“, когато е налице валидно сключен застрахователен договор;
b. по застраховка „Злополука“ на пътниците в средствата за обществен превоз

2. Гаранционен фонд – когато виновният водач няма сключена застраховка „Гражданска отговорност“ или застраховка „Злополука“ на пътниците в средствата за обществен превоз или в случай на неизвестен извършител.
3. Национално бюро на българските автомобилни застрахователи – в случай на ПТП причинено от чуждестранно лице, със сключена застраховка „Гражданска отговорност“ при чуждестранен застраховател (т.н. зелена карта); или в случай на ПТП настъпило на територията на друга държава, в което има пострадал български гражданин.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОКРИТИЕ


Застрахователят по задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите покрива отговорността на застрахования за причинените на трети лица, в това число пешеходци, велосипедисти и други участници в движението по пътищата, вреди вследствие на притежаването или използването на моторно превозно средство, включително:
• неимуществените и имуществените вреди вследствие на телесно увреждане или смърт;
• вредите, причинени на чуждо имущество;

• пропуснатите ползи, които представляват пряк и непосредствен резултат от увреждането;
• разумно направените разходи във връзка с предявяването на претенция по т. 1 - 3, включително съдебните разноски, присъдени в тежест на застрахованото лице.

Обезщетението не може да надхвърля застрахователната сума по договора.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УВРЕДЕНОТО ЛИЦЕ

Увреденото лице е длъжно да представи на застрахователя документите, с които разполага и които са свързани със застрахователното събитие и причинените вреди, като му съдейства при установяването на обстоятелствата във връзка със събитието и размера на вредите.

Увреденото лице има право на законната лихва за забава върху размера на обезщетението, която се начислява от датата на изтичането на срока за предявяване на застрахователното обезщетение.


ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ при настъпване на ПТП

Застрахованият е длъжен да предостави на увреденото лице или на неговит наследници данните, необходими за предявяване на претенция, включително:
• името и адреса си;
• името и адреса, съответно фирмата, седалището и адреса на управление на собственика на
моторното превозно средство;
• регистрационния номер на моторното превозно средство;
• фирмата и седалището на застрахователя, който е сключил договора за задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите, и номера на полицата.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ

• да определи и изплати размера на обезщетението, или

• да даде мотивирано становище по предявените претенции, когато отказва плащане или когато основанието и размерът на вредите не са били напълно установени.
Застраховател не може да откаже да се произнесе по основателността на претенция за обезщетение по задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите, когато за удостоверяването на пътнотранспортно произшествие е бил представен някой от следните документи:
• констативен протокол за пътнотранспортно произшествие;
• протокол за пътнотранспортно произшествие;
• протокол за пътнотранспортно произшествие, непосетено на място от органите на Министерството на вътрешните работи;
• друго удостоверение, издадено на законово основание от органите на Министерството на вътрешните работи, или
• двустранен констативен протокол, вписан по установения ред в службите на Министерството на вътрешните работи и съставен, когато от пътнотранспортното произшествие са причинени само имуществени вреди, които не възпрепятстват движението на моторното превозно средство на собствен ход, и има съгласие между участниците в пътнотранспортното произшествие относно обстоятелствата, свързани с неговото настъпване.
Срокът за окончателно произнасяне по претенция по задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите не може да бъде по-дълъг от три месеца от нейното предявяване пред застрахователя, сключил застраховката "Гражданска отговорност" на автомобилистите, или пред неговия представител за уреждане на претенции.

"Участник в пътнотранспортно произшествие" е всеки, който е пострадал при пътно-транспортно произшествието или с поведението си е допринесъл за настъпването му.

„Пострадало при ПТП лице“ е лицето, което е починало или е претърпяло телесни увреждания Травми, инвалидност, причинени от моторни превозни средства. Пострадали лица са и близки на починали в ПТП лица.
„Увредено при ПТП лице“ е лицето, включително пострадалото лице, което има право на обезщетение за вреди, причинени от моторни превозни средства.

related

при ПТП 226882624277896465

Публикуване на коментар

Вашето мнение е ценно за нас!

emo-but-icon

Четени

Коментари

Recent Comments Widget

Диети и здравословно хранене

Графен

Важно!

Юридическа защита на пострадали при катастрофи

Ако сте пострадал при ПТП, или катастрофа: След наше  интервю  с престижни столични адвокати, стана ясно, че практика на застрахователн...

Пловдив Спорт

Акумулатори

Style Place Китен

Style Place Китен
Заповядайте на море!
item