stoineff

А УТРЕШНИТЕ ДЕЦА НА БЪЛГАРИЯ?

Цветан АНДРЕЕВ коментира ДЕМОГРАФСКАТА КАТАСТРОФА

А УТРЕШНИТЕ ДЕЦА НА БЪЛГАРИЯ?

I част

Забогатялите отведнъж мутри,бивши и новоизлюпени свръхпартократори и местни олигархчета,”неусетно” за всички се превръщат пред очите ни в недосегаеми корпоратократори.И няма правителство,няма гражданско общество,няма сила,която да ги озапти,няма сила,която да разголи и прибере „на топло” и бандитската банкерска олигархия.

Затова и толкова силен и пълен с болка е повикът на българката магистър АННА АНДРЕ- ЕВА от сдружение „Независими граждани”,София:ДА СПАСИМ ДНЕШНИТЕ И УТРЕШНИТЕ ДЕЦА НА БЪЛГАРИЯ!

ДЕТСКИЯТ ПРОБЛЕМ И СТИМУЛИРАНЕ НА РАЖДАЕМОСТТА В БЪЛГАРИЯ

/Из сборник „ДЕМОГРАФСКАТА КАТАСТРОФА”/

I.ПРОБЛЕМЪТ

„В момента се извършва расистка политика спрямо българския етнос.Тази политика фактические геноцид.

Съгласно Наказателния кодекс на България за геноцидни се определят действия,целящи:

--Унищожаване изцяло или отчасти на определена национална,етническа,расова или религиозна група;

--Поставяне групата в такива условия на живот,които водят към нейното пълно или частично физическо унищожение;

--Предприемане мерки насочени към възпрепятстване раждаемостта сред такава група;

--Налагане условия на живот от естество,причиняващо пълно или частично физическо унищо- жаване на расова група хора.

Съгласно чл.6/1/ от Конституцията на Република България:

-- всички хора се раждат свободни и равни по достойнство и права;

-- всички граждани са равни пред закона,не се допускат никакви ограничения на правата или привилегии,основани на раса,народност,етническа принадлежност,пол,произход,религия,образование,убеждения,политическа принадлежност,лично и обществено положе- ние или имуществено състояние.

Така ли е обаче в действителност?

По отношение на правата нещата изглеждат съвсем различно:

Работещите имат всички нормални права,съпоставими с правата на гражданите в други държави.Отнети са им само правата за получаване на помощи при отглеждането на техните деца,за сметка на свръхправата на маргиналните общности.

Представители на тези общости имат правото да не заплащат ток,вода,наем,да създават постройки,където си пожелаят,без значение дали земята е тяхна собственост,да получават дожи- вотни помощи,сами да се поставят в невъзможност да отглеждат деца,но въпреки това да гисъздават с една единствена цел – да живеят от помощите,които им предлага социалната система за подпомагане,да не използва въпросните помощи по предназначение,да просят,да обричат децата си на мизерен живот по сметища,да принуждават децата си да ровят по кофите за смет,да принуждават децата си да крадат,да осакатяват децата си с цел получаване на достъп до интеграционни добавки и пенсии/те са в пъти по-големи от обикновените детски надбавки/, да режат палците на ръцете на децата си с цел по-голяма ловкост при джебчийски кражби,да бъдат безнаказани педофили,да принуждават децата си да просят,да замърсяват района около местообиталището си,да получава 3 лв на ден и безплатен превоз,за да водят децата си на училище,да крадат и да убиват с единствено извинение,че няма работа и са социално слаби и т.н. Кримигенността на тези групи расте.

Побоищата,убийствата,кражбите,проституцията,измамите,насилията,които извършват еже- дневно,в 80 на сто от случаите остават ненаказани.

Представителите на тези групи нападат влакови композиции,чупят с камъни прозорци,возят се безплатно в обществения транспорт,плячкосват реколтата на хората по села,нападат и обират възрастни хора в домовете им,заселват се в чужди имоти и къщи и отказват да ги напуснат, нападат и разграбват товарни влакове в различни райони на страната и т.н.

Всички тези криминални престъпления са расистки и геноцидни по своята същност – те се извършват върху представители на всички други етноси,но не и върху собствения цигански такъв.И съответно представлява проява на расизъм и етнизъм.

Тези групи участват в трафик на хора:проститутки,децаджебчийки,емигранти.Те не плащат никакви данъци,нито данък сгради,нито такса за смет и т.н.Не плащат осигуряване и т.н.Заселват се незаконно в градове и села.Незаконно си строят жилища,присвояват терени,крадат рекол- тата и пр.

Мъжете в тези маргинални общности не припознават децата си, и по този начин жените полу- чават помощи като самотни майки,живеейки в същото време на съпружески начала.Тоест,те безнаказано мамят държавата и обществото.

Те не пращат децата си на училище,въпреки задължителното и безплатно основно и средно образование;отказват работа по програмите за заетост,защото е по-лесно да живеят от помощи.

Над 80 на сто от тях са неграмотни.Отказват да се социализират,защото настояват да живеят посвои закони и обичаи,и погазват по всякакъв възможен начин законите на страната ни – страната,която им осигурява и напълно незаслужени финансови средства.Отказват се да бъдат пълноценни граждани,но не се отказват от ползването на здравни услуги и всички останали социални придобивки.

Масово не плащат социални осигуровки,но получават пенсии.Искат жилища,но съсипват предоставените им.Пример за това са построените за тях от холандска фондация безплатни мезонети в столицата и други градове.

Имат привилегиите да заплашват всички,които ги хранят,че ако не продължават да ги хранят,ще крадат и убиват още повече отколкото досега.

Имат привилегията да не спазват законите на Република България,тъй като съответ- ните органи остават безучастни.За всички останали по-горните действия са забранени и подлежат на сурови и тежки наказания,но за тях това не се отнася.

По отношение на задълженията нещата изглеждат така:

Маргиналните общества нямат никакви задължения към страната и към народа на Репуб лика България,към самата държава.

Докато работещите имат следните задължения:

Да работят,да се издържат,да заплащат ток,вода,наеми,такси,глоби,да имат надлежна документация,одобрена от общинската администрация при желание за строеж,да искат разрешение за строеж,дори и в собствен имот,да отглеждат децата си при високи стандарти,да ги водят на училище,да осигуряват на децата си всичко необходимо за собствена сметка,да не оставят децата си без надзор,в противен случай може да им бъдат отнети,да поддържат площите около жилищата си в приличен вид,да спазват добър тон,да не говорят против марги налните общества и групи,защото ще бъдат сметнати за расисти и подведени под отговорност, ако бъдат нападнати са длъжни да стоят смирено,в противен случай самозащитата им донесе осъждане и лишаване от свобода,да заплащат всички данъци,които дължат в срок/с цел да на бавят средства,за да не се забавят помощите на маргиналните общества,защото те ще убиват и крадат,ако това по някаква причина се случи,и др.

Задължения на работещите са още:поддържането на законността,поддържането на финансова,правова,социална и здравна система – чрез данъците си и чрез съблюдаване на законите и разпоредбите,поддържане на цялостната структура и на самото функциониране на държавата ни.

И всичките тези задължения тежат само на раменете на работещите;останалите групи не зачи тат нищо от гореизброеното,те използват парите на данъкоплатците,а в замяна със своите дей ствия си причиняват разрушаване на хранещите ги системи.

По-долу е посочена достатъчна по обем нагледна/фактологична/ информация как работещи те биват лишени от детски надбавки и помощи.

II.ДИСКРИМИНИРАНЕ НА РАБОТЕЩИТЕ И НА РЕДОВНИТЕ ДАНЪКОПЛАТЦИ

Както добре знаем,основополагащият член 6 на Коституцията,провъзгласява,че всички гражда ни на Република България са равни по достойнство и права.

Не се допускат никакви дискриминации,или обратното - привилегии.Това не се спазва!Погаз вайки Конституцията,два престъпни закона,а именно Законът за семейните помощи за деца и Законът за социално подпомагане,разделят децата на България в три групи по неравност на правата:

I група – Привилегировани деца

Това са децата на т.н. уж”самотни майки с нулев доход бруто”.Под този лукав евфемизъм се крият малки,по-големи и още по-големи маргинални момиченца-майки.

Някои от тях са даже на по 11 годинки,въпреки,че половото сношение с малолетна представлява състав на престъпление по действащия Наказателен кодекс/тук е уместно да припомним настойчивостта на Закона спрямо световно известния режисьор Роман Полански, прелъстил малолетна/.

Реалните факти сякаш не засягат никого в европейската ни държава.Въпросните млади майки, които всъщност сами са си още деца,нямат и един работен ден,и съответно ямат и най-малък принос в приходната част на бюджета и социалната каса.

Но техните деца не само получават детски,но за тях детските не са 35 лв.,а 80 лв. на месец!Как става това?Не е ли незаконна привилегия и дискриминация спрямо останалите майки?

--- 35 лв.са детските по ЗСПД;

--- След това още 24,15 лв.социална помощ,за достигане на т.н. диференциран минималендоход по Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане.Тази привилегия е дадена по чл.9 от ПП на ЗСП;

--- После още 20 лв.за всяко дете месечно от „Евророма”,заради това,че уж били бедни,което не се идентифицира по никакъв обективен начин;

--- Още 78 лв. Се дават месечно на самите майки,пак като ДМД по чл.9 от ПП на ЗСП.Заедно с еднократните помощи за бременност и раждане,тези 78 лв. Стават 80 лв.

В резултат се получава така,че всяка уж”самотна майка” с 1 дете си докарва относително соли дни пари.

Например,за обичайните за циганските семейства пет деца помощите са в размер 480 лв. чис то на месец.Заедно с т.н.”Кратна помощ” и заедно с Енергийната помощ стават около 530 лева чист доход.

Ако обаче уж „трайно безработната” отиде на работа в някоя шивашка фирма – тя ще получи 300 лв.бруто заплата.Веднага тези 300 лв. Ще бъдат приспаднати от помощите,а другия месец тя ще получи вместо 300 лв. бруто,само 235 лв. чисто.

Получава се парадоксът,че в резултат на това,че младата жена-данъкоплатец се е трудила и си е плащала данъчните задължения,тя и нейното семейство ще бъде лишено от 65 лв.Или казаноматематически,тя цял месец е работила за имагинерните „минус 65 лв.”!Такова нещо може да

се измисли само в България!

Как очакваме,че при такива тъпи закони тези маргинални групи ще искат да работят?

II група – Правоимащи деца

Това са децата на родителите,които работят и плащат осигуровки и данъци върху данъчна ос нова по-малка от 350 лв. брутен доход месечно.

--- Тези майки са лишени от онези 78 лв.месечно,тъй като” имат доход бруто”;

--- След това техните деца са лишени от допълнителните 24,15 лв.,пак защото родителите имат доход бруто;

--- Тези деца са лишени и от онези 20 лв,които дава „Евророма”,което си е пряко дискримини ране по определен признак.

--- Но най-накрая децата им все пак получават мизерните 35 лв.детски месечно,само ако дохо дът на родителите им е под 350 лв.бруто месечно.

III група – Дискриминирани деца

Това са децата на родителите,които работят и плащат осигуровки и данъци,върху данъчна ос нова,по-голяма от 350 лв.бруто месечно.На тези”престъпници” не се полага нищо.Ама съвсем нищо!Да знаят те в каква държава живеят!Да помнят какво става с данъкоплатците,издър жащи алчни политици,алчни партии и вечно безработни маргинални общности с труда си!

Обективно погледнато,това също представлява акт на дискриминиране по определен признак и би трябвало да носи съответната наказателна отговорност.

Към края на 2008 г.броят на децата,лишени от детски надбавки бе 540 000.Което прави 40 на сто от всички деца в България!

Освен това съществуват и други потресаващи факти.

Минимални осигурителни прагове.В някои дейности,като хлебопроизводството например,МОП е с 20 на сто по-висок.Това означава,че в рамките на 1 година,ще бъдат лишени от детски допълнително още около 100 000 български деца,чиито родители имат неблагоразумието да работят в този бранш.

А колко прибира държавата от всяко семейство със спрени детски надбавки?Спрени са детски те на всички семейства с осигурителен доход от 1050 до 4000 лв.бруто доход.Ако вземем средния размер за 2000 лв.бруто,то осигуровките и данъците върху тази основа са около 730 лв.месечно.Какво се получава,ако тези семейства,например,имат средно по 1 дете.И?!Държа вата им взема по 730 лв.от тях всеки месец,но 35 лв.за детето им,т.е. една 21-ва част,не им се връща.Което е направо безобразие!

Неотдавна в пресата бе публикуван случай на жена от групата на вечно безработните,която е родила 22 деца!!!Финансовите привилегии при нея имат следния вид:

22 деца х 59,15лв.=1300 лв.Плюс нейните 78 лв.,това прави 1378 лв.После с т.н.”Кратна помощ” и Енергийна помощ сумата набъбва до около 1435 лв. месечно!

Значи излиза,че нашата държава не дава 35 лв.за работещата и плащаща данъци майка,но 1435 лв. за тази жена,сама поставила се в невъзможност да отглежда децата си и нямаща никаква възможност да им осигури дори и най-елементарните условия и грижи/вкл.храна и подслон/Ыза нея има пари и за нея се полагат трогателни грижи!

В Европа и по цивилизования свят не биха разрешили подобни „условия и грижи”дори и на домашните кучета,какво остава за децата.И биха ги отнели от „майката”.

III.ПОСЛЕДИЦИ ОТ ДЕТСКИЯ ПРОБЛЕМ

Последиците от детския проблем/ако не се вземат спешни мерки/биха били многобройни.Ре гистърът им е голям и разнообразен.

В най-общи линии и накратко те могат да бъдат представени по следния начин:

Маргиналните общества ще станат мнозинство;крах на осигурителната система;ма сови грабежи в магазини;банки;обществени сгради и частни домове.

Кражбите и убийствата ще се увеличат драстично и ще станат повсеместни/да не забравяме,че независимо от усилията на съответните органи и сега кражбите,грабежите,побоищата и убийствата са си банално ежедневие/;невъзможност на полицията да се справи с безчинстващи групи/това също вече се случва ежедневно на много места в България/;масови безредици,масов глад и масово преселение извън територията на стра ната ни,на Запад.

Отмъщението на маргиналиите над работещите българи за това,че са ги хранили и обезпечавали,ще бъде жестоко.

следва

related

Литература 1167765212565834655

Публикуване на коментар

Вашето мнение е ценно за нас!

emo-but-icon

Четени

Коментари

Recent Comments Widget

Диети и здравословно хранене

Графен

Важно!

Юридическа защита на пострадали при катастрофи

Ако сте пострадал при ПТП, или катастрофа: След наше  интервю  с престижни столични адвокати, стана ясно, че практика на застрахователн...

Пловдив Спорт

Акумулатори

Style Place Китен

Style Place Китен
Заповядайте на море!
item