stoineff

А УТРЕШНИТЕ ДЕЦА НА БЪЛГАРИЯ? II част

Цветан АНДРЕЕВ коментира ДЕМОГРАФСКАТА КАТАСТРОФА

А УТРЕШНИТЕ ДЕЦА НА БЪЛГАРИЯ?


Утрешните деца на България

II част

IV. РЕШЕНИЕ НА ПРОБЛЕМА.АЛТЕРНАТИВНА СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА

По-долу представяме нашето предложение за решение на проблема.Това фактически е Алтернативна социална политика за справяне с така създалата се катастрофална ситуация,има ща най-пряко отношение към изчезването на българския етнос от лицето на земята.Тя включва следните спешни и радикални действия:

--- Масирана рекламна кампания в детските учебници и помагала,където има картинки и снимки на деца и родители,винаги да се показват родители с 3-4 и 5 деца,а не с едно или две.Също така в условията на задачите да бъдат вградени такива текстове,които включват многодетни семейства!

Държавите/а и заинтересованите корпорации/в световен мащаб отделят годишно трилиони долари за подобна реклама?

Навремето имаше едно комунистическо движение”Мама,Татко и Аз”/тоест аз съм единственото дете в семейството/,което заложи голям капан за поколения напред!

В момента младежите изобщо не са наясно дори колко е важно и какво щастие е да имаме по вече деца-българчета и с лека ръка пропиляват възможностите си;

---- Масово изграждане по кварталите на нови детски площадки,градинки,паркове и места,под ходящи и безопасни за майки с деца;

--- Целодневни училища по желание на родителите до завършване на основно образование на децата.

Това е една много голяма стъпка в посока повишена раждаемост при българите,но трябва да се развият и подобрят условията в детските ясли и градини,за да може да поемат повече деца и да предложат по-добро обслужване,като по този начин се облекчат родителите при отглеж- дането на децата;

---- Месечна издръжка за студенти и докторанти,които отглеждат деца до дипломирането си,да бъде най-малко 300 лв. на месец за всяко дете./Издръжката да се прекратява за периоди на прекъсване,освен в случаите по болест.При продължение на обучението да се подновяват отново до завършване на образованието им./В момента те получават едногодишната помощ от 2880 лв.наведнъж.Майките-студентки нямат никакъв шанс за доходи докато учат и им се налага да избират или учение,или деца. С тези промени въпросната дилема ще изчезне.

Няма сума,която да не си струва за отглеждането на българчета,а студентите и докторантите с деца са толкова малко,че общата сума ще е смешно ниска,имайки предвид,че качествен продукт се създава само и единствено от качествен продукт.Придобитото се наследява – гласи основния генетичен закон;

Предлагаме за задочници,сдобили се с деца по време на обучението си,напълно безплатни ясли и детски градини.Тези привилегии да отпадат при прекъсване на обучението,освен в случаите по болест.При продължение на обучението да се подновяват отново до завършване на образованието им.Майчинството да бъде до дипломирането на майката,но не по-малко от две години,за да не се получи така,че детето да се появи на петата година от обучението,и майчинските да бъдат спрени след няколко месеца;

--- За студентите и докторантите с деца да се изградят отделни студентски и докторантски/семейни общежития/, с по-нисък наем,или напълно безплатни.

--- За студентите и докторантите с деца да се организират напълно безплатни ясли и детски гра дини в непосредствена близост до университета или в рамките на самото учебно заведение.То ва е голям проблем за учащите майки,защото все пак им трябва и време за учене;

--- За студентите и докторантите с деца да се осигури допълнително свободно и индивидуално подреждане на учебния план за семестъра./Това ще облекчи родителите и ще им даде възможност да посещават лекциите в удобно за тях време,или лекции,съобразени с ритъма на децата/;

--- Отпускане на общински жилища на общински наеми на всички учащи над 18 години,които са семейни или живеят на семейни начала,при доказана бременност или при раждане на дете,но не по-късно от месец след раждането,при условие,че нямат собствено жилище,или живеят при родителите си,с цел подсигуряване на добра среда за отглеждане на деца.

В последно време общините заделят огромни средства за построяване на къщички и на цели сгради за настаняване на уж „бездомни” представители на маргинални групи/цигани/,но те не желаят да плащат наеми и сметки и отказват да го правят,освен това разрушават всичко наоколо,както и самите жилища,включително и прозорците,и само след 5 години претендират за но- ви безплатни жилища,тъй като старите им,петгодишни,вече са почти напълно разрушени.,нуждаели се от ремонт.

Щом има средства за маргинални групи,трябва да има средства за младите учащи български граждани,които са не по-малко уязвими от трайно и вечно безработните цигани.

Искаме еднакви равни права за работещите,за учащите и за трайно безработните мар гинални групи.

---- Сметките за ток и вода на социално слабите да бъдат погасявани от Бюрото по труда,а сума та,отишла за покриване на сметка,да бъде приспадана от общия размер на помощите,да бъде давана не като пари в брой,а като ваучери за ток и вода,както и 100 процента от парите за отопление да не са пари в брой,а във вид на ваучери за ток,дърва,въглища и др.;

---- Незабавно отпускане на средства от страна на държавата към общините с цел наемане на безработните на работа,вместо да им се изплащат помощи за безработни,които не правят нищо.

Ако все пак не се намерят такива пари,то за стойността на помощта,всеки да бъде длъжен да дава 22 работни дни на поне 4 часов работен ден към общината,в която живее,по предварително зададени проекти,касаещи почистването на нерегламентирани сметища,засаждане на храсти,дървета и т.н.

Без служебна бележка от общината,че са положение необходимите трудови дни,помощите да се спират.Необходим е и ефективен контрол върху самите общини и служебните лица,издаващи тези служебни бележки,тоест да се търси отговорност за неизпълнените проекти по тезипрограми.

Така ще се спестят много пари от средствата,заделяни за извозването на битовите отпадъци и облагородяването на градската и селищната среда.Въпреки съществуването на почистващи фирми,улиците,тротоарите,зелените площи,както виждаме,съвсем не са чисти,а навсякъде са в окаяно състояние.

Защо да плащаме помощи на тези,които не желаят да работят,като можем да използваме тези средства за превръщането на страната ни в чисто и подредено място за живеене?

---- Майките с 2 или 3-годишен трудов стаж /зависи как се реши/,считан до 45 дни преди датата на раждане,да получават 90 на сто от брутната си заплата/или на принципа,по който се изчисляват в момента/ в продължение на 2 години и 45 дни,получаването на които да започва 45 дни преди датата на раждане.

Нуждаем се от спешни мерки за повишаването на раждаемостта при българите,защото има опасност името България да изчезне от картата на Европа и света;

---- С цел да защитим правата на децата и да пресечем зачестилите напоследък случаи на злоупотреби с парите ,раздавани като детски надбавки и помощи,и да прекратим порочната практика безотговорни родители да си купуват алкохол,цигари,или дрога с парите,които получават като детски надбавки и като еднократна помощ за раждане на деца,нека да ги разменим за памперси,ританки,детски храни,пособия за деца,детска козметика,учебници,помагала и други продукти,необходими за нормалното отглеждане на едно дете.

Има два варианта,или чрез купони/ваучери/ за всички магазини,които продават детски стоки, или по подобие на военните и полицейските вещеви магазини!

Трябва да се гарантира,дори и в минимална степен,че от тези помощи ще се облагодетелстват само самите деца/става въпрос за детските надбавки и за еднократната помощ при раждане,вкл. и на самотните майки/,също така и да няма никакви прагове б р у т о , или каквито и да било условия,разделящи родителите и децата им на групи при разпределението на помощите.

Необходим е силен контрол от страна на социалните работници за това,дали се използват по предназначение раздаваните средства,като детски надбавки и помощи,какъвто досега контрол няма.

За тези,които ще си помислят за появяването на сергии с отклонени стоки , ще напомня за това,че на парите давани в брой/както е досега/никъде не пишеше,че не може с тях да се купува дрога,алкохол или цигари.С тази промяна до голяма степен ще се гарантира,че тези средства ще се използват по предназначение;

---- Да се замени паричната помощ по следния начин: през първите две години от живота на де тето да се раздават памперси,храни и други продукти за деца,след това безплатна детска гради на и целодневни училища/по желание на родителите/ и изцяло вливане на тези средства в яслите,детските градини и образованието.

Така родителите ще бъдат силно облекчени при отглеждането на децата си и това ще се отрази благоприятно на прираста на населението ни,освен това ще е гарантирано,че тези средства ще отиват за децата,а не за развлечения на някои престъпно безотговорни родители;

---- Интеграционните добавки също доколкото е възможно,разбира се,да се заменят с материални помощи,които да не са пари в брой.Алтернативният вариант e силен контрол от страна на социалните работници,какъвто досега няма;

---- Да се появи ли третото дете в семейството вследствие от благоденствието на конкретното семейство,или да се ражда само с цел бизнес,какъвто е получаване на детски и помощи при маргиналните общности?Ограничаване на помощите и детските вкл. и второ дете; за трето дете помощите да се спират и за трите деца,както е в Словакия.

За тези,които нямат никаква възможност да посдсигурят елементарни условия за отглеждане на децата си,но въпреки това се поставят сами в невъзможност да си ги отглеждат и въпреки това ги раждат,а после децата им просят,крадат,ровят по кофите за смет,безконтролно се шляят по улиците,или биват принуждавани от родителите си да работят,или биват осакатявани с цел инвалидни пенсии,или биват спирани от училище с оправданието,че нямало пари/въпреки че по Конституция основното образование е задължително и напълно безплатно/ и по този начин лишават децата си от какъвто и да е шанс за нормална реализация и финансова самоиздръжка в обществото, за всичко това,въртящо се в порочен кръг,да се предвидят законодателни мерки.

Да се ограничат родителските права,а при по-тежки нарушения да се прилага и пълно лишаване от родителски права.Помощите да се дават на майката,и само при смърт на майката да се прехвърлят към бащата.

Така ще се избегне свръхраждаемостта в слоеве от населението,които сами се поставят в не- възможност сами да си отглеждат децата и единствената цел,с която ги раждат, е достъп до помощи/за тях това е бизнес,а децата им живеят в пълна мизерия/.

НЕКА ТРЕТОТО ДЕТЕ В СЕМЕЙСТВАТА ДА СЕ СЪЗДАВА В РЕЗУЛТАТ НА БЛАГОДЕНСТВИЕТО В КОНКРЕТНОТО СЕМЕЙСТВО И С ЯСНО СЪЗНАНИЕ И ПОЕМАНЕ НА ОТГОВОРНОСТ.

Приемаме,че тези родители,които имат трето или четвърто и последващи деца,са богати и имат възможността да си отглеждат децата,без да им се помага чрез помощи.При подобни мизерни условия като у нас,във всяка нормална държава,с нормално законодателство не биха разрешили отглеждането на деца.

---- Премахване на праговете бруто за получаване на детски/при положение,че не се приеме те да се прелеят след втората година от живота на децата в яслите,детските градини и училищата/.

Не може и не трябва тези,които най-много внасят в икономиката,да получават най-ниски или никакви детски добавки.

Наличието на тези пари ще се осигури от в бъдеще орязаните детски за трето дете и нагоре, както и от наемането на работа на трайно и традиционно безработните,така няма да се нало жи да им се изплащат вечни доживот помощи,а те в същото време да си намират работа на час тно и на надница за по 1-2 дни,като не обявяват нищо от тези пари пред данъчните служби,както е в момента.

--- Абсолютно предимство да си запишат децата в ясла или детска градина да имат само тези родители,които имат работа или учат.

Така ще се премахне опасността тези майки,които ги издържат мъжете им,или просто не им се работи и си стоят вкъщи,да не заемат мястото на тези,които имат истинска на лежаща нужда от работа,поради което за тях е жизнено необходимо за децата им да се намери място в ясла или детска градина;

--- Обвързване на изплащането на детските надбавки и помощите с редовното посещаване на училищата,както и със задължителното ваксиниране.

Временни наказания за всяко нарушение,а при трето такова – прекратяване на детските надбавки и помощите и намеса на социалните служби,ако нарушенията продължават.Да се предприемат крути мерки и намеса,ако трябва на полицията,както и временно ограничаване на родителските права,а като крайна мярка да се прилага и отнемането на родителските права изцяло в съответните тежки случаи.

Всичко това е в интерес на децата,те имат нужда да бъдат спасени от крайно безотговорни родители,извършващи ежедневни престъпления/насилие,инцест и др./към собствени те си деца,отнемайки им всякаква възможност за нормално порастване и обричащи гина жалък живот по сметищата.

Да изкореним неграмотността и детското нещастие в България завинаги и с един замах,да да- дем възможност на всяко дете да има нормално бъдеще в нормална страна с функциониращи структури и системи;

--- Агенциите за закрила на децата да се заемат с всички деца,които живеят на сметища, в опасни трафопостове и коптори,просят,ровят по кофите и растат безнадзорни по улиците,вместо да посещават училище,което е безплатно и задължително;

Прибиране в детски домове,нахранване,изкъпване,образоване и възпитаване и възможно ограничаване на родителските права на безотговорните родители и спиране на помощите в левове,които получават те за отглеждане на децата си,които те всъщност не отглеждат.

В развитите държави се отнемат деца,ако не им е осигурена добра среда за отглеждането им.

--- На всяка майка,чието дете се намира в дом за безнадзорни деца,да се спират детски надбав ки и социални помощи.По време на престоя му там,издръжката му е поета от работещите данъ коплатци.А ако е на възраст,на която се настанява в детска градина,то съответно посещенията му са безплатни,отново поради същата причина.

По този порочен начин работещият данъкоплатец фактически е обложен двойно,така да се каже.За тази цел директорите на тези домове трябва да сигнализират в отдел Социални грижи- подпомагане и не зависимо от факта,че детето е записано на училище,да се спрат всякакви по мощи,давани на родителя,именно с тази цел – да си гледа детето,което той пренебрегва;

--- Полово ограмотяване на маргиналните групи,разясняване за заплахата от СПИН,хепатити, сифилис,раздаване на безплатни противозачатъчни средства в неограничени количества,презервативи,хапчета,безплатни спирали и безплатни аборти.Да ограничим предпоставките за опасни зарази,каквито случаи вече имаме,и също така и трагичните понякога последствия от нежелана бременност.

--- Обвързване на раждаемосттас пенсионното осигуряване!Това може да стане като освен определянето на размера на пенсията по досегашния метод,да има допълнителни възможно- сти за увеличения на база пенсионните осигуровки,които изплащат конкретно собствените ви деца!Пример:ако имате 5 деца и те внасят общо в пенсионния фонд 1000 лв. за определен период от време,надбавката към пенсията да е 30 на сто от тези пари,или 300 лв.Ако имате 2 деца и те внасят в пенсионния фонд 400 лв. надбавката ви ще е 30 на сто,или 120 лв.Дефицитът който се получава от това,че конкретни пари се заделят за конкретен човек,ще се покрие,или с леко увеличение на осигурителните ставки,или с леко намаления коефициент,чрез който получаваме базата при стария метод и ползваме като основа при новия метод.

Предимствата от това са видими,а именно:

А./ Социално справедливо разпределение на пенсионния фонд според нуждите и приноса към народа и държавата от конкретния човек;

Б./Отгледали сте деца,получавате по-голяма пенсия за благодарност,по-малък принос следствие на който имате и по-малък доход;

Да не говорим за това,че се решава фундаменталният въпрос как да стимулираме раждаемостта,без да се облагодетелстват слоеве от обществото,които превръщат безработицата в своя професия и раждането на деца за тях е доход и бизнес,разчитайки само на социално подпомагане и необявени доходи за преживяване,без да полагат никакви грижи за децата си,като им отнемат и най-нищожния шанс за нормален живот,оставяйки ги неграмотни и неинтегрирани в обществото.

Точните изчисления и конкретните коефициенти могат да бъдат обработени от съответните специалисти.За нас е важен принципът на справедливо разпределение на социалните блага и не на последно място – и интелигентния и нов модерен начин за стимулиране на раждаемостта при българите.

Това е най-елементарният и прогресивен начин хем да се стимулира раждаемостта с малко средства,хем да се стимулира образованието и в същото време да се реши в голяма степен про блемът с демографската криза и емиграцията,независимо,че изглежда толкова аванградно и че вероятно трудно ще се възприеме от доста хора;

--- Междувременно е крайно нужно незабавна промяна в Изборния кодекс и въвеждане на до- пълнително ограничаване на изборните права;всички онези,които не са завършили средно образование,да нямат право на глас!

Никой не може да ни убеди,че 25-годишен необразован и неграмотен субект/крадец и престъпник/има по-добро виждане за развитието на страната ни от едно амбициозно и образовано момче или момиче на 17 години.

--- ТОВА Е НАЙ-ВАЖНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ.Като се дават едни помощи,добавки и каквото и да било подпомагане,трябва да бъде давано на всички по равно!

Не бива управляващите да разделят хората на етнически принцип и на циганите да плащат,за да си водят децата на училище,а на българите да не плащат,да осигуряват безплатен транспорт на циганските деца до училище,на българските да не осигуряват,да позволяват на циганите да не плащат нищо на никой,а българите да преследват,ако не платят и най-дребни такси.

Не бива управляващите да не забелязват,че циганите,докато си получават социалните помо- щи,си работят в строителството и практикуват други професии наравно с всички останали – но НЕ внасят никакви осигуровки в държавата! Не бива да поставят никакви прагове за детските добавки,защото така ощетяват точно тези,които изработват парите,и хората се чувстват ограбени,чувстват,че ако им се наложи да се обърнат към социалните служби,то нищо от това,което са внасяли в хазната,няма да им се върне, и то само защото не са цигани!

Това е геноцид,госпожи и господа,това е геноцид над българския етнос!

Това ли е бъдещето на България?

България би трябвало да има и други перспективи!...”

Магистър АННА АНДРЕЕВА,

Сдружение”Независими граждани”,

София

Наш коментар:- Силно и аргументирано е професионалното мнение на г-жа Андреева,която със завидна лекота повдига Завесата на всички досегашни заблуди и на най-дълбоко скривана та от всички Тайна за стопяването на българския етнос.Много от тезите биха изострили вниманието към адекватни и светкавични решения от страна на едно наистина национално отговор но правителство и истински национален парламент. Защото това трябва е ТОЧКА ПЪРВА от настоящето и бъдещето на България/не само на днешния ден и не само за ХХI ВЕК/.

Но нека погледнем и друго: Цяла Европа се тресе от проблема за ГЛАВОЛОМНОТО СЪСТАРЯВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ДЪРЖАВИ,всички национални правителства обмислят,а някои коват и закони за удължаване на трудов стаж и удължаване на пенсионната възраст..Господи,тези чиновници имат ли ум – вместо да засилят икономическите стимули за ВЪЗРАЖДАНЕ НА БЪДЕЩА ЕВРОПА с млада кръв и неизчерпаем потенциал,те копаят с елементарно чиновническо усърдие пропастта на обезлюдяването...Деца няма да се родят,ако вдигнат пенсионната възраст,деца няма да се родят в европейските държави,ако не се въведе ЕДИННА ЕВРОПЕЙСКА СТАВКА ЗА ДЕТСКИТЕ НАДБАВКИ. Нали според Лисабонската стратегия всички европейски граждани сме равни – нека са равни и децата ни! За какво плащаме тогава годишната ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ВНОСКА В ЕС!

Учудваща загриженост демонстрира ЕС и светкавични реакции по отношение на кризи в различни точки на планетата,в страни извън ЕС,нека!,но са изключително мудни,да не кажа пре стъпно мудни и незагрижени,когато става дума за оцеляването на европейските си съграждани и бъдещето на децата в ЕС...ТОВА Е ПАГУБНОТО,А НЕ ИЗБУХВАНЕТО НА НЯКАКЪВ ПЕПЕЛИВ ВУЛКАН!

--- Да се спре налудничавото по размери вече строене и откриване на детски ясли и градини в мегаполисите и най-големите градове!Ще обясня:вместо мегаполисите да продължават да ста ват хипермегаполиси и да продължава обезлюдяването на ТЕРИТОРИЯТА БЪЛГАРИЯ,нека със специални икономически стимули,националноотговорни фирми,компании,корпорации да от криват свои фабрики и цехове навсякъде из географските предели на милата ни уж ТАТКОВИНА

Много е лесно да хвърлиш 3 хилядарки за детски шарени люлки в някое междублоково пространство на големия град и да си пишеш името – отколкото да откриеш цех или фабричка в провинцията,в бившето си родно място...Иначе е много тъпо – десетки хиляди затворени дет- ски ясли и градини ЗАПУСТЕЛИ В ПРОВИНЦИЯТА и обрасли в буренак, а в същото време да от- криваш дървена къщичка на баба Яга в ...центъра на столицата,примерно!

Или може би това се прави нарочно – за още по-пълно закрепостяване на народонаселението в определени от някои свръхмислители МОДЕРНИ РЕЗЕРВАТИ?!?Не знам!Неразумното бъдеще неизбежно ще ни покаже истината...

ЦВЕТАН АНДРЕЕВ

related

Литература 5268204246810548283

Публикуване на коментар

Вашето мнение е ценно за нас!

emo-but-icon

Четени

Коментари

Recent Comments Widget

Диети и здравословно хранене

Графен

Важно!

Юридическа защита на пострадали при катастрофи

Ако сте пострадал при ПТП, или катастрофа: След наше  интервю  с престижни столични адвокати, стана ясно, че практика на застрахователн...

Пловдив Спорт

Акумулатори

Style Place Китен

Style Place Китен
Заповядайте на море!
item