stoineff

ISO 50001:2011

ISO 50001-2011

ISO 50001:2011 е система за енергиен мениджмънт. Създадена е за контрол на енергосистеми и определя нормативните разпоредби за инсталиране, въвеждане, поддържане и подобрение на системата за управление и използване на енергията.


 Главната цел е да се позволи на предприятията да следват систематичен подход за постоянно подобрение на мрежата, включително повишаване на енергийната ефективност, подобряване на енергийна сигурност и рационална употреба на енергия.

Главна цел на стандарта е подпомагане на дружествата в разработката и въвеждането на системи и процеси нужни за постоянното подобряване на енергийната ефективност. Така се постига чувствително понижаване на оперативните разходи и намаляване на емисиите на парниковите газове чрез системен енергиен мениджмънт.

Системата е изградена така, че да бъде приложима за всички предприятия и организации – малки и големи, работещи в публичния или частния сектори. Тя е пригодена да се приспособява успешно към различни културни, социални и географски условия.

Въвеждането на системата по стандарт ISO 50001:2011 спомага за постоянно подобряване и пълноценна употреба на енергията. Повишава се качеството на управление при процесите на работа и експлоатация на източниците на енергия, въвежда се мониторинг и се анализират способите за подобряване енергийната ефективност на дружествата.

Стандартизирана методика определя изискванията за въвеждане, поддържа и повишаване качеството на системите за контрол и управление на енергията. Посредством систематичен подход се постига по-качествено управление на източниците на енергия и енергийната ефективност се повишава.

Чрез прилагането на ISO 50001:2011 всяка организация е в състояние да направи анализ на миналото, настоящето и бъдещето потребление на енергия. Също така тя може да разработи енергиен мониторингов план, който да повиши качественото използване на енергия.

Благодарение на специализираните изисквания за измерване консумацията на енергия, които системата, могат да се отчитат, валидират и документират подобренията в областта на енергетиката.

Посредством разработена методика на ISO 50001:2011 дружествата въвели стандарта могат да провеждат политика насочена към по-ефективно използване на енергията. Така те са в състояние да коригират целите и задачите си в съответствие с екосъобразната политика на компанията.

А чрез анализ на възможностите за по-ефективно ползване на енергията, може да се провери доколко е успешна провежданата политика на компанията.

ISO 50001:2011 е приложим за всяко дружество или организация, които искат да подобрят своята енергийна политика и да покажат ангажираност към проблемите на енергийния сектор. Това се постига чрез самооценка и собствена декларация за съответствие или чрез сертифициране на системата за енергийно управление след проверка от външна организация.

Прилагането на систематизация по ISO 50001:2011 носи редица ползи. Тя е и неопровержимо доказателство, че компанията допринася до намаляване на щетите върху природата и свежда до минимум влиянието си върху климатичните промени.

Това е и мощен инструмент за повишаване конкурентоспособността на дружеството, тъй като внедрява най-добрите и ефективни практики в дейността си.

Създава условия за рационално и ефективно ограничаване на скритото прахосване на енергия, да се установи своевременно и да се вземат бързи и адекватни мерки за повишаване на енергийната ефективност.

Правилното въвеждане на стандарта води още до позитивен икономически ефект за бизнеса и околната среда. Участието в понижаването на вредните емисии от парниковите газове предизвикващи до климатични промени, също подобрява имиджа на дружеството.

Накратко, системата предполага съкращаване на разходите, възможност за участие в различни конкурси и търгове, понижаване вредните влияния върху климата и околната среда, укрепване на имиджа и репутацията на предприятията.

related

новини 7542436432109501387

Публикуване на коментар

Вашето мнение е ценно за нас!

emo-but-icon

Четени

Коментари

Recent Comments Widget

Важно!

Юридическа защита на пострадали при катастрофи

Ако сте пострадал при ПТП, или катастрофа: След наше  интервю  с престижни столични адвокати, стана ясно, че практика на застрахователн...

Акумулатори

Style Place Китен

Style Place Китен
Заповядайте на море!
item