stoineff

ТЕХНОСТАРТ - безвъзмездна финансова помощ в размер до 20 000 лева

Със Заповед №РД-16-910/02.07.2014 на министъра на икономиката и енергетиката се утвърждава Оперативно ръководство за 2014 г. по проект "Техностарт - Насърчаване на иновационната активност на младите хора" с което, считано от 02.07.2014 г. се обявява 


Национален конкурс за кандитатстване по проекта, с краен срок за подаване на документи до 15.09.2014 г., включително.


Проектът е в изпълнение на приоритетни области №1 "Предприемачество" и №9 "Умения и иновации" от Националната стратегия за насърчаване на МСП 2014 -2020 г.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по проекта е 400 000 лв.

Целта на проекта е да се стимулират млади предприемачи - студенти, докторанти и дипломирани в най-ранният етап от предприемаческия цикъл - момента на разработен бизнес план и реализацията на иновационния продукт или услуга през първата година чрез предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в размер до 20 000 лева за всеки одобрен бизнес план.

За да получи финансиране на проекта, всеки кандидат след одобряване на бизнес плана му, трябва да регистрира своя фирма (ЕООД или ЕТ) по Търговския закон в Агенцията по вписванията и да осигури задължителен собствен принос от 10% от размера на безвъзмездната помощ, под формата на финансови средства и/или материални активи.

Рубрика "Въпроси и отговори":

Всички потенциални кандидати могат да задават въпроси във връзка с конкурса на следният e-mail адрес -tehnostart@mee.government.bg

Други връзки - Фейсбук; LinkedIn; Google+

Кой може да кандидатства по проекта?

Физически лица - български и чуждестранни граждани, които са студенти през учебната 2013-2014 г. във висши училища в България, получили акредитация и създадени по условията и реда на Закона на висшето образование, независимо от формата на обучение.
Физически лица - български граждани, които са студенти през учебната 2013-2014 г. във висши училища в чужбина, признати от съответната страна, независимо от формата на обучение.
Физически лица - български и чуждестранни граждани, дипломирани с образователно-квалификационна степен Бакалавър или Магистър през 2014 г. или 2013 г. във висши училища в България, получили акредитация и създадени по условията и реда на Закона за висшето образование.
Физически лица - български граждани, дипломирани с образователно-квалификациона степен Бакалавър или Магистър през 2013 г. или 2014 г. във висши училища в чужбина, признати от съответната страна.
Физически лица - български и чуждестранни граждани, които са докторанти, през учебната 2013-2014 г. или са получили докторска степен през 2013 г. или 2014 г. в България.
Как се кандидатства по проекта?

Преди да попълнят документите за участие, моля кандидатите да се запознаят с Оперативното ръководство за 2014 г. по Проект Техностарт 2014 г.

Кандидатстването по проекта се осъществява чрез подаване на следните документи за участие:

Заявление за участие (по образец) - Приложение 1
Декларация от Кандидата за липса на свързаност (по образец) -Приложение 2
Декларация от Кандидата за отсъствие на обстоятелствата по т.4, Глава I от Оперативното ръководство (по образец) - Приложение 3
Бизнес план (по образец) - Приложение 4
За студенти, учещи в България– Уверение от ВУЗ (оригинал).
За студенти, учещи в чужбина, документ удостоверяващ, че кандидата е студент в учебното заведение на страната (оригинал).
За докторанти – Уверение от ВУЗ или Научен институт (оригинал).
За завършили в България или в чужбина – диплома за завършено висше образование (копие) или Уверение от ВУЗ за завършено висше образование (оригинал).

ВАЖНО: При попълване на Бизнес плана (Приложение 4), кандидатите следва да опишат подбробно и много ясно бизнес идеята си.

ВАЖНО: Документите, издадени от чуждестранен ВУЗ следва да бъдат представени в легализиран превод.

Конкурсната документация се подава по един от следните начини:
Лично или чрез упълномощено лице в деловодството на Министерството на икономиката и енергетиката от 09.00 до 17.30 часа на адрес – 1052 София, ул. "Славянска" №8.
По пощата на адрес – 1052 София, ул. "Славянска" №8 – Министерство на икономиката и енергетиката.
По електронна поща, изпратени в "pdf" формат на е-mail на адрес: e-docs@mee.government.bg

Пликът, а за изпратените по електронна поща – страница А4, трябва да бъдат надписани по следния начин:

На вниманието на:

г-н Анави, Ръководител екип по проект "Техностарт - насърчаване на иновационната активност на младите хора в България"

Проект "Техностарт - насърчаване на иновационната активност на младите хора в България"

Кандидат: (име на кандидата)
Адрес за кореспонденция:

Телефон:

E-маil:

Кои са допустимите икономически дейности съгласно КИД 2008 по проекта?

Проект "Техностарт" финансира стартиращи фирми само в сферата на промишлеността, информационните услуги и научната и развойна дейност.

Потенциалните кандидати трябва да развиват основната си икономическа дейност и да я декларират в бизнес плана си, в следните допустими сектори/раздели/кодове съгласно Класификацията на икономическите дейности 2008 г. (КИД-2008), утвърдена от Националния статистически институт:
Целият Сектор С - "Преработваща промишленост", с изключение на помощите за които Регламент (ЕС) 1407/2013 от 18 декември 2013 не се прилага (виж тук изключените - Регламент 1407/2013 и Приложение_чл. 32_Договора_ЕС).
Сектор J - "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения", само кодове от раздели J58 – "Издателска дейност", J61 "Далекосъобщения", J62 "Дейности в областта на информационните технологии", J63 "Информационни услуги".
Сектор М - "Професионални дейности и научни изследвания" – само кодове от раздел М72 "Научноизследователска и развойна дейност".

Кои са допустимите разходи за финансиране по проекта?

Допустими разходи от безвъзмездната финансова помощ и собственото финансово участие в размер на 10% от безвъзмездната помощ, са следните.


Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА), свързани с изпълнението на дейността по бизнес плана(признава се цялата отчетна стойност на актива), в т.ч. придобиване на компютри и хардуер, на стопански инвентар, на оборудване, машини и съоръжения и на други ДМА.
Разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи (ДНА), свързани с изпълнението на дейността по бизнес плана(признава се цялата отчетна стойност на актива), в т.ч. придобиване на програмни продукти (софтуер), регистрация на нови продукти/услуги, патенти, лицензи, търговски марки, полезен модел или промишлен дизайн и други подобни права и активи.
Разходи за ток, вода, отопление и наем на помещения (офис), необходими за изпълнението на дейността по бизнес плана, но не повече от 15% от общия размер за финансиране.
Разходи за първоначално закупуване на материали и консумативи, свързани с изпълнението на дейността по бизнес плана – еднократно при стартиране на дейността, но не повече от 5% от общия размер за финансиране.
Разходи за услуги, свързани с изпълнението на дейността по бизнес плана, в т.ч създаване и разработване на иновативния продукт, услуга или процес, създаване или финализиране на опитен образец или части от него, разработване и разпространение на промоционални материали за иновативния продукт, услуга или процес, изработване на интернет страница, хостинг, счетоводни услуги.
Разходи за консултантски услуги, свързани с изпълнението на дейността по бизнес плана, но не повече от 5% от общия размер за финансиране.
Разходи за банкови такси, свързани с банковата сметка по проекта.
Данък добавена стойност на горепосочените дейности, само в случаите на бенефициери, които нямат регистрация по ДДС съгласно Закона за данък върху добавената стойност.

Какви са критериите за оценка по проекта?

Бизнес плановете ще се оценяват по 2 критерия - жизнеспособност на бизнес плана и иновативност на бизнеса. Оценката за кандидатстване се извършва на три етапа:
Оценка на административното съответствие на кандидата съгласно изискванията по проекта и подадената документация.
Експертна оценка от външни оценители на бизнес плана.
Интервю с Одобрените кандидати от Оценяващ комитет.

За да бъде допуснат до интервю, Кандидатът трябва да е получил минимум 50 точки от експертната оценка на своя бизнес план. След това той трябва да го представи и защити, като обоснове неговата жизнеспособност и иновативност пред Оценяващ комитет. Членовете на Оценяващият комитет предлагат за финансиране окончетелно одобрените кандидати.

Краен срок за подаване на документите: 15.09.2014 г.

Приложения към проект "Техностарт" за попълване от кандидати:

Приложение №1 (Заявление за участие)

Приложение №2 (Декларация от кандидата за липса на свързаност)

Приложение №3 (Декларация от кандидата за отсъствие на обстоятелствата по т.4, глава I)

Приложение №4 (Формуляр за бизнес план от кандидата)

Приложения към проект "Техностарт" за информация:

КИД_2008


Приложение №5 (Сертификат за финансиране)

Приложение №6 (Проект на договор)

Приложение №7 (Формуляр за мониторинг)

Приложение №8 (Отчет за усвояване на средствата)

Приложение №9 (Декларация от членовете и ръководителя на екипа по проекта, от външни експерти и членове на оценяващият комитет)

Приложение №10 (Списък за проверка на документи)

Приложение №11 (Протокол на екипа за управление по проекта за оценка на административоното съответствие)

Приложение №12 (Система за оценка на подадените бизнес планове)

Приложение №13 (Формуляр за оценка на бизнес план)

Приложение №14 (Протокол на екипа по проекта за класиране на кандидати след експертна оценка)

Приложение №15 (Протокол от заседание на Оценяващ комитет)

Регламент De minimis 1407/2013 г.

Приложение_чл. 32_от_Договора_ЕС

Приложения към проект "Техностарт" за одобрени кандидати:

Приложение №16 (Декларация от одобрени кандидати за отсъствие на обстоятелствата по т.4, глава I)

Приложение 18 (Декларация за МСП)

related

Технологии 5721545811217558251

Публикуване на коментар

Вашето мнение е ценно за нас!

emo-but-icon

Четени

Коментари

Recent Comments Widget

Важно!

Юридическа защита на пострадали при катастрофи

Ако сте пострадал при ПТП, или катастрофа: След наше  интервю  с престижни столични адвокати, стана ясно, че практика на застрахователн...

Акумулатори

Графичен и лого дизайн (gd-8)

Style Place Китен

Style Place Китен
Заповядайте на море!
item