stoineff

ВСС представи резултати от Европейски проект за повишаване квалификацията на магистрати

Общо 545 съдии, прокурори и следователи преминаха
през 28 специализирани обучения в рамките на проекта
На 26.05.2015 г. по време на заключителна конференция в София Хотел Балкан Висшият съдебен съвет представи резултатите от проекта „Повишаване на компетентността и професионалната квалификация на съдии, прокурори и следователи, както и на административните ръководители на органите на съдебната власт чрез организиране и предоставяне на обучения от ВСС”, по договор № 13-24-1/ 15.11.2013 г., финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Проектът бе представен от г-жа Елка Атанасова – ръководител на проекта и член на ВСС, г-жа Жечка Калинова, управител и проф. Георги Димитров, ръководител на екипа от ДЗЗД „Консорциум ФПИ-Идеин“ – изпълнител на основните дейности по проекта, свързани с изготвяне на програма за професионална квалификация на магистрати, както и организиране и провеждане на обученията.

На пресконференцията присъстваха Председателят на ВКС Лозан Панов, Главният прокурор Сотир Цацаров, Председателят на Съюза на юристите в България Владислав Славов, членове на ВСС, магистрати, университетски преподаватели в качеството си на обучители по проекта.
По проекта бе изготвена Програма за професионална квалификация на магистрати, приета от Висшия съдебен съвет, с продължителност от 2 години, чрез която да се повиши професионалния капацитет на съдии, прокурори, следователи и административни ръководители извън Националния институт на правосъдието. Общо 9 програми по специализирани теми на обучение бяха реализирани в рамките на проекта, с участието на 36 обучители и 545 магистрати. Основните теми, застъпени по време на обученията, бяха свързани с: енергетика, административното и европейското право, финансовото управление и други.
В рамките на проекта се осъществиха и бяха успешно завършени дейности по:
• разработване на методология за оценка на нуждите от обучение на магистрати;
• извършване на оценка на потребностите от обучение на съдии, прокурори и следователи и административни ръководители на съдилища и прокуратури с изводи и препоръки;
• изготвяне на Програма за професионална квалификация на магистрати, извън НИП, с времеви обхват – 2 години;
• обучение на 36 експерти, включително международни, за обучители в 9-те области на обучение по проекта;
• разработване на обучителни модули в 9 области на обучение:
o Приложение на специализираното законодателство в областта на енергетиката;
o Право на интелектуалната собственост и митническо право на ЕС;
o Облигационно и международно право;
o Административно-наказателно право;
o Обхват, цели, материалноправни и процесуално-правни аспекти на финансовото профилиране;
o Настаняване на дете извън семейството по Закона за закрила на детето, прекратяване на настаняването, противоречива съдебна практика;
o Проблеми в производството по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди за дейност на правозащитните органи и на органите на съдебната власт, основания за искове, анализ на съдебната практика;
o Финансово управление и приложението на ЗФУКПС за административни ръководители;
o Професионална етика за членове на Комисиите в органите на съдебната власт.
• отпечатване на 7 ръководства в следните направления:
o Приложение на специализираното законодателство в областта на енергетиката;
o Право на интелектуалната собственост и митническо право на ЕС;
o Облигационно и международно право;
o Административно-наказателно право;
o Обхват, цели, материално-правни и процесуално-правни аспекти на финансовото профилиране;
o Производства пред съда при настаняване на дете извън семейството по Закона за закрила на детето. Прекратяване на настаняването. Противоречива съдебна практика;
o Проблеми в производството по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди за дейност на правозащитните органи и на органите на съдебната власт. Основания за искове. Анализ на съдебната практика.
• отпечатване на Наръчник за финансово управление за административни ръководители на съдилища и прокуратури;
• отпечатване на Помагало за работата на етичните комисии;
• провеждане на 28 специализирани обучения;
• обучение на 545 магистрати;
• извършване на анализ на ефективността на обученията.

Информация за проекта:
Проектът BG051PO002-2.4.12-0001-C0001 „Повишаване на компетентността и професионалната квалификация на съдии, прокурори и следователи, както и на административните ръководители на органите на съдебната власт чрез организиране и предоставяне на обучения от ВСС” се изпълнява по Оперативна програма „Административен капацитет”, финансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Общата му стойност е 649 889,00 лв., като размерът на безвъзмездната финансова помощ е 100%.
Бенефициент по проекта е Висшият съдебен съвет на Република България.


related

новини бг 4553465881698040853

Публикуване на коментар

Вашето мнение е ценно за нас!

emo-but-icon

Четени

Коментари

Recent Comments Widget

Диети и здравословно хранене

Графен

Важно!

Юридическа защита на пострадали при катастрофи

Ако сте пострадал при ПТП, или катастрофа: След наше  интервю  с престижни столични адвокати, стана ясно, че практика на застрахователн...

Пловдив Спорт

Акумулатори

Style Place Китен

Style Place Китен
Заповядайте на море!
item