stoineff

Медицинската данс:В случая с Румяна са извършвани дейности от лекари без специалност"

В днешния брой на вестник "Доктор" е публикувано полученият отговор от Изпълнителна Агенция "Медицински одит"-София. "Медицинската данс: В случая с Румяна са извършвани дейности от лекари без специалност!" Полученият отговор от Изпълнителна Агенция "Медицински одит"-София
ДО  Г-Н ВЕЛИЗАР ИВАНОВ
<velizar62@abv.bg>
УВАЖАЕМИ Г-Н ИВАНОВ,
 В Изпълнителна агенция „Медицински одит” постъпи отворено писмо, препратено ни от вестник „Доктор”, в което Вие твърдите, че не сте получили отговор на Ваша жалба. Жалбата Ви е постъпила по електронната поща и единствения адрес, който сте посочили за кореспонденция е електронния Ви адрес velizar62@abv.bg. На този адрес на 01.04.2011г. с изх. № МО-05-374-10/01.04.2011г. Ви е изпратен отговор за резултата от проверката с приложение. Със същото писмо са уведомени и всички заинтересовани институции – Министерство на здравеопазването /МЗ/, Комисия по правата на човека, вероизповеданията, жалбите и петициите на гражданите /КПЧВЖПГ/ и Комисия по здравеопазване към Народното Събрание /КЗНС/.
Повторно Ви уведомявам, че Изпълнителна агенция „Медицински одит” извърши своевременно проверка по Вашата жалба.
Изискана и проверена бе цялата писмена медицинска документация от „УМБАЛ- д-р Георги Странски” ЕАД гр. Плевен във връзка с лечението и смъртта на Румяна Стефанова Алексиева.
От РЦЗ гр. Плевен са изпратени писмените обяснения на лекарите, участвали в лечебно диагностичния процес на Румяна Стефанова Алексиева.
Предоставена е допълнително и двойна съдебномедицинска експертиза на изследвания труп, изискана от Изпълнителния директор на „УМБАЛ-д-р Георги Странски” ЕАД гр. Плевен.
Получени са и резултатите от извършената проверка на РЗОК гр.Плевен.
От Изпълнителна агенция „Медицински одит” във връзка с проведения лечебно диагностичен алгоритъм се изиска и становище на консултант доц. д-р М. Гешева, специалист токсиколог в УМБАЛСМ „Пирогов” ЕАД гр. София.
След обстойна проверка на предоставената ни медицинска документация се установи:
На 01.07.2010 г. в 03,15 часа Румяна Стефанова Алексиева постъпва в Спешно отделение на УМБАЛ „Д-р Георги Странски - Плевен” ЕАД – Амб. Лист № 9220 с анамнестични данни за повръщане от 3 дни, без температура, без главоболие и разтройство. От обективния преглед: дихателна система-везикуларно дишане без хрипове; сърдечносъдова система – без особености; корем – мек, палпаторна болезненост в епигастриума; неврологичен статус – без особености. Поставена диагноза: Гастрит и дуоденит. От извършената консултация с хирург- без данни за остро хирургично заболяване към времето на прегледа. Извършени изследвания: ПКК, кр. захар, Кръвно-газов анализ и графия на бял дроб. Проведено лечение с вливания, Папаверин, Деган, Натрии цитрици Улкопрол и Диазепам – 1 амп. и.м. Пациентката е изписана на същата дата в 05,00 часа.
На 02.07.2010 г. Румяна Алексиева отново е приета в Спешно отделение с амб. лист № 9276 в 9 ,45 минути. Докарана е от екип на ЦСМП в коматозно състояние, гърчове и фебрилитет. От прегледа е установено – пулс 168, кръвно налягане 129/83 и температура 39,4. Поставена е диагноза черепно - мозъчна травма. Кома. Назначени са ПКК, ЕКГ, биохимия, рентген, КАТ и изследване на очни дъна. Извършени са консултации с очен лекар и неврохирург. Хоспитализирана в Инфекциозна клиника в 13 часа на същия ден. След направената лумбална пункция и проведената консултация с реаниматор е преведена в СИАЛ в коматозно състояние и ареактивни зеници. Започнати са спешни реанимационни мероприятия и консултации.
На 14.07.2010 г. в 9 часа болната е преведена в Отделението по клинична токсикология, след консултация с гастроентеролог с диагноза – остър алкохолен хепатит. Продължено е в пълен обем лечението, което е провеждано в САИЛ – с инфузии на глюко - електролитни р-ри, хепатопротектори, гастропротектори, тройна антибиотична комбинация, витаминии корекционно заместваща терапия. Извършена е и консултация с инфекционист.
На 16.07.2010 г. в 11.30 ч. Състоянието на Румяна Алексиева рязко се влошава – фебрилитет 38 градуса, с параклинични данни за хипокалемия, метаболитна алкалоза и белодробен оток на фона на двустранна пневмония. Овладяни са проявите свързани с белодробния оток. Приложена е противооточна терапия. Корегирано е киселинно – алкалното равновесие. Извикан е бронхоскопист, които е осъществил бронхоскопия с лаваж на трахеобронхиалното дърво. По повод появилата се липса на двигателна активност и сетивност на долните крайници, пациентката е консултирана с невролог. Състоянието на пациентката продължава да се влошава, въпреки предприетите спешни мероприятия. На 16.07.2010 г. е проведен разширен консилиум и е прието становището лечението да продължи в САИЛ. Състоянието на Румяна Алексиева е изключително тежко, увредено, септично, с полиорганна недостатъчност и тежка хипопротеинемия, поради увредена функция на черния дроб.
Поради влошаване на състоянието и прогресиране на диспнеята на 18.07.2010 г. е интубирана. По спешност е осъществена консултация с хематолог и е започната физикална рехабилитация и продължаващо лечение. На 28.07.2010г. е сепарирана от апарата за ИБВ. Направен е и ядрено – магнитен резонанс на гръбначен мозък, със заключение „ не може да бъде направена преценка, дали се касае за обемзаемащ процес или постравматични промени”. Следват многобройни консултации с различни специалисти. На 11.08.2010 г. е направен КАТ на бял дроб с диагноза „ателектаза на левия бял дроб”. Назначени са и са осъществени повторни консултации с инфекционист и невролог, които описват състоянието на болната, като тежко, с непостоянен фебрилитет, диспнея, неповлияваща се от приложеното лечение и долна параплегия. Консултът е осъществен на 23.08.2010 г. Румяна Алексиева е дехоспитализирана на 25.08.2010 г. със заключение, че се изписва в стабилизирано общо състояние, адекватна и афебрилна със стабилна хемодинамика и спонтанно дишане. Дадени препоръки към ОПЛ за контрол на чернодробни функции и декубиталните рани, видно от епикризата на д-р Цветков началник на САИЛ. Това заключение противоречи на последните декурзуси от 21.08-23.08. 2010 г. в ИЗ № 677/2010 г. за състоянието на болната и заключенията на консултантите.
Според съдебно медицинската експертиза причината за смъртта на Румяна Алексиева е остра сърдечна недостатъчност в резултат на тежка исхемия на миокарда от натрупване на токсични продукти в организма от уврежданията на черния дроб.
Становището на консултанта доц. д-р М. Гешева е, че няма достатъчно данни да се приеме остра или хронична екзогенна интоксикация в този медицински казус, посочени в анамнестичните, лабораторни, клинични и токсикохимични изследвания .
По случая са констатирани следните нарушения:
-пропуски при воденето на медицинската документация;
-несъответствия в списъчния състав на лекарите и фактически работещите в отделенията;
-извършване на дейности от лекари без специалност и без контрол от страна на лекари специалисти;
-изписване на лекарствени средства с рецепти закупени от пациента, използвани в хода на болничното лечение, без да са изписани с табела в отделението.
По този казус е образувано досъдебно производство, което изключва търсенето на административна отговорност. Този основен принцип е утвърден в чл.33 от ЗАНН, според който не се образува административно наказателно производство, ако деянието съставлява престъпление, а ако е образувано такова то се прекратява. В подкрепа на горното е и Тълкувателно решение № 51/ 1978г. на ОСНК. Съгласно него е недопустимо за едно деяние, с което се нарушава едновременно наказателна и административна норма, деецът да носи отделно отговорност за двете, тъй като наказателната отговорност поглъща административната отговорност.
Във връзка с гореизложеното и при така описаната фактическа обстановка, административнонаказателно производство не може да бъде образувано по чл.33 от ЗАНН от страна на Изпълнителна агенция „Медицински одит”.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ДОЦ. Д-Р ЗЛАТИЦА ПЕТРОВА

=======================================================================

Моят отгавар до Госпожа Златица Петрова

Уважаема г-жо Петрова,от получения отговор отново оставам разочарован и Вие потвърждавате,че се отнасяте с пренебрежение към случая на Румяна Алексиева. Ако Вие приемате за обоснован отговор, писмото който сте ми изпратили като копие на посоченият от мен електронен адрес,то за нас не е уведомяване и запознаване с резултатите от извършената проверка по случая.Писмото Ви гласи следното:

Изх. № МО-05-374-10/ 01.04.2011 г.
ДО
Г-Н ЙОРДАН БАКАЛОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ПРАВАТА НА ЧОВЕКА,ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА, ЖАЛБИТЕ И ПЕТИЦИИТЕ НА ГРАЖДАНИТЕ
УЛ. „КНЯЗ АЛЕКСАНДЪР I” №1,
ГР. СОФИЯ
КОПИЕ: Д-Р МИХАИЛ ЗОРТЕВ
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР
НА ЗРАВЕОПАЗВАНЕТО
ПЛ. „СВЕТА НЕДЕЛЯ” № 5
ГР. СОФИЯ 1000
КОПИЕ: Г-Н ВЕЛИЗАР ИВАНОВ
Velizar62@abv.bg
УВАЖАЕМИ Г-Н БАКАЛОВ,
Във връзка с Ваше писмо с наш вх.№ МО-05-374-10/ 23.03.2011 г. по повод жалбата на г-н Велизар Иванов изпратена Ви по електронната поща, относно неудовлетвореност от лечението на Румяна Стефанова Алексиева в УМБАЛ „Георги Странски” ЕАД гр. Плевен Ви уведомявам, че през 2010г са извършени многократни проверки от различни институции, включително и от Изпълнителна агенция „Медицински одит”. За резултатите от проверките институциите са отговорили на съответните инстанции.
На 16.12.2011г ИАМО бе сезирана и от Председателя на Комисията по здравеопазване към Народното събрание г-жа Десислава Атанасова, на която сме отговорили с писмо № МО05-374-11/09.02.2011г., копие от което прилагаме.
Приложение: съгласно текста
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
ДОЦ. Д-Р ЗЛАТИЦА ПЕТРОВА
Госпожо Петрова, в сегашното си писмо като отговор на отвореното писмо изпратено Ви от редакцията на вестник-"Доктор", Вие твърдите,че липсва посочен от нас адрес за обратна връзка,но препратените към Вас жалби и най вече от първата проверка на РЗОК-гр.Плевен е посочен адрес на Силвия Желязкова Алексиева като жалбоподател и която Ви е препратена по компетентност с изх.№ 04-04-77/21.10.2010 г.Също така можехте да ни информирате на електронния адрес с подробно съдържание и да ни запознаете с резултатите от извършената проверка,както сторихте сега.В правно отношение Вие пренебрегнахте правото ни на осведоменост и не сте ни информирали с Вашето становище за резултатите,така както в писмен вид ни уведомиха РЗОК-Плевен.Липсата на всякаква заинтересованост и задълбочено анализиране на фактите и обстоятелствата по този казус свързани с Румяна Алексиева ни навежда на мисълта,че не се отнасяте с вещина.Не сме съгласни с това което ни запознавате като крайни резултати и от обясненията които са снети от плевенските лекари взели участие в лечението на пациентката Румяна Стефанова Алексиева.А именно:
1. " На 02.07.2010 г. Румяна Алексиева отново е приета в Спешно отделение с амб. лист № 9276 в 9 ,45 минути. Докарана е от екип на ЦСМП в коматозно състояние, гърчове и фебрилитет. От прегледа е установено – пулс 168, кръвно налягане 129/83 и температура 39,4. Поставена е диагноза черепно - мозъчна травма. Кома. "
- В епикризата пише: Окончателна диагноза: Кома с неустановен произход.Сърце и медиастинум б.о.Рентгенография на череп (фас и профил) - не се виждат травматични костни изменения. Личният лекар на пациентката, която ни посети в домът ни и призова екип на ЦСМП, може да потвърди липсата на черепно - мозъчна травма.В СО и бе направено рентгенография, СКЕНЕР и също не бе констатирано такова.
2. "Хоспитализирана в Инфекциозна клиника в 13 часа на същия ден."
- Това не отговаря на истината и е доказателство за фалшифициране на документацията,факт който показва,че прикриват вина в случая.Има свидетели,а и камерата в СО е заснела и показва в колко часа е изкарана от спешното.Лумбална пункция е направена в 17.30 часа в СО и след това един час по късно, ние с майката я транспортирахме с носилка до Инфекциозното отделение,тъй като липсвало персонал от санитари.Защо ще я хоспитализират в Инфекциозно, след като е била в кома?В стаята в която я настаниха, липсва всякакво оборудване за лечение и грижа на пациент в такова състояние.
3. "На 14.07.2010 г. в 9 часа болната е преведена в Отделението по клинична токсикология, след консултация с гастроентеролог с диагноза – остър алкохолен хепатит. "
- Отново разминаване.Консултацията с гастроенторолог Доц.д-р Маринова е направена на 16.07.2010 г.По наша молба към представител на неправителствена организация, да посети и да поиска обяснение от какво е лекувана пациентката,тъй като на нас не ни даваха никакво обяснение.На същата дата,завеждащият на Токсикологичното отделение д-р Стефанова,притеснена от посещението на въпросното лице и заявяването,че ще ги държи отговорни,то тя извика завеждащите на САИЛ и Гастрото да се преведе в едно от двете отделения,тъй като не желае да поеме и понесе отговорност ако има фатален край пациентката в нейното отделение и което не е оборудвано за подобен вид лечение.Това не е разширен консилиум,а един спор на който бяхме свидетели,чакайки в коридора.Вратите бяха отворени и дискутирането ясно се чуваше.Преди няколко месеца бях на преглед при Доц.д-р Маринова и на въпроса ми каква е тази диагноза "остър алкохолен хепатит"и в медицината съществували такава диагноза?Тя ми отговори,че няма такава диагноза и е учудена от терминологията.Заяви,че от думите на своите колеги,които и заявили,че пациентката е злоупотребявала с алкохол и е изразила мнение,че е възможно системната употреба на алкохола да е причина за хепатит.Това е пълен абсурд!Как може да се издават диагнози на база твърдения?Къде е съвременната медицина,да уточнява и диагностицира чрез извършени изследвания?Нима това младо момиче е била алкохолик,та стотици хора могат да потвърдят,че са неоснователни тези твърдения?
4."Според съдебно медицинската експертиза причината за смъртта на Румяна Алексиева е остра сърдечна недостатъчност в резултат на тежка исхемия на миокарда от натрупване на токсични продукти в организма от уврежданията на черния дроб"
 " Становището на консултанта доц. д-р М. Гешева е, че няма достатъчно данни да се приеме остра или хронична екзогенна интоксикация в този медицински казус, посочени в анамнестичните, лабораторни, клинични и токсикохимични изследвания ."
- Какви са тогава тези показатели и стойности при изписването и : " СТАТУС ПРИ ИЗПИСВАНЕТО: В стабилизирано общо състояние.Ориентирана,контактна, адекватна,афебрилна.Приема течности и храна per os.Хемодинамика-стабилна-АН 120/80 мм/Hg.Ефективно спонтанно дишане.Вертикализирана.. ЛАБОРАТОРНИ ИЗЛЕДВАНИЯ : HB-127 Er-3.95 Whc-17 Het 0.37 Tp-285 K-4.3 Na-137 C1-101 Giu-5.9 Urea-3.2 Creat-36 PT-81% ASAT -43 ALAT-59 TBil-58 TP-67 Alb.-31 GGTP-238;Кръвно газов анализ-в норма. ИЗХОД ОТ ЗАБОЛЯВАНЕТО: С подобрения. ПРЕПОРЪКИ ЗА РЕЖИМ И МЕД. ЛЕЧЕНИЕ: Домашно амбулаторно."  Ваше становище е: "видно от епикризата на д-р Цветков началник на САИЛ. Това заключение противоречи на последните декурзуси от 21.08-23.08. 2010 г. в ИЗ № 677/2010 г. за състоянието на болната и заключенията на консултантите."
  Как така се установи,че е на лице Остър алкохолен хепатит,след като пациентката не е употребявала алкохол ( това е конкретно доказателство,че посочената причина - алкохол, която използват  медиците като диагноза  е прикриване и манипулиране на обстоятелствата и фактите)?Това становище е необосновано.Пациентката има медицински картон и се знае здравословното и състояние  преди да попадне в САИЛ-Плевен,а също така и много свидетели биха потвърдили,че Румяна никога не е употребявала алкохол!Абсурдни твърдения (Това е все едно да се приеме,че някой е починал от преяждане,след като стомахът му е празен и е починал от глад)! Защо не се приеме увреждане в следствие на приема на лекарства в процес на лечението и?Нима те нямат странични ефекти?Това са два месеца и нямаше място и вени, къде да и се поставят системи за приливане и която причина е да и се направи централен венозен катетър?
5. Самото обстоятелство,че са проведени многобройни консултации с различни специалисти е на лице некомпетентност, неяснота и неправилно лечение. Въпросите без отговор са много,но до колкото виждам, Вие сте търсили нарушения само в административни и документни пропуски.От тук следва,че д-р С.Кацаров от ЦЗПЗ е прав,че Вие можете в разследването си  да се захванете в една запетайка и да наложите санкция за това,но не и да наблегнете на съществения въпрос отнасящ се към пациента. Защо никъде не се споменава д-р Димитров,който и пробива белият дроб?Защо от него не са изисквани и снети обяснения?Защо не прегледахте видео материала и да си зададете въпрос,дали е трябвало да бъде изписана в това състояние?Само този факт е достатъчен да бъдат отнети правата на лекарите отнесли се така безотговорно към това младо момиче.Да не говорим и за факта,че повече от 24 часа е изоставена без надзор в интензивно отделение.Нима това не е престъпление за Вас?В отговор на вашето становище Вие завършвате със следното: 
"По този казус е образувано досъдебно производство, което изключва търсенето на административна отговорност. Този основен принцип е утвърден в чл.33 от ЗАНН, според който не се образува административно наказателно производство, ако деянието съставлява престъпление, а ако е образувано такова то се прекратява. В подкрепа на горното е и Тълкувателно решение № 51/ 1978г. на ОСНК. Съгласно него е недопустимо за едно деяние, с което се нарушава едновременно наказателна и административна норма, деецът да носи отделно отговорност за двете, тъй като наказателната отговорност поглъща административната отговорност."
Във връзка с гореизложеното и при така описаната фактическа обстановка, административно наказателно производство не може да бъде образувано по чл.33 от ЗАНН от страна на Изпълнителна агенция „Медицински одит”.
Госпожо Петрова,няма крайни резултати!За нас случаят няма прозрачност.Не ми се иска да Ви цитирам: "ХАРТА НА ОСНОВНИТЕ ПРАВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ", "Всеобщата декларация за правата на човека на ООН" и "КОНСТИТУЦИЯТА на Република България" Ще отстояваме правата си и ще продължаваме да търсим справедливо решение на казуса.Все още вярваме в институциите на Република България и затова не се обръщаме към Страсбург!Затова Ви молим да направите обстойна проверка,без пропуски на нашите сигнали на които да наблегнете и да не се отхвърлят като неоснователни.
Адрес за обратна връзка е:  # # # # # # # # # # #


related

Лекарска небрежност 3254729360487056296

Публикуване на коментар

Вашето мнение е ценно за нас!

emo-but-icon

Четени

Коментари

Recent Comments Widget

Диети и здравословно хранене

Графен

Важно!

Юридическа защита на пострадали при катастрофи

Ако сте пострадал при ПТП, или катастрофа: След наше  интервю  с престижни столични адвокати, стана ясно, че практика на застрахователн...

Пловдив Спорт

Акумулатори

Style Place Китен

Style Place Китен
Заповядайте на море!
item