stoineff

УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА БИЗНЕС ПЛАНА (Продължение)

Започни от начало от тук
УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА БИЗНЕС ПЛАНА
Бизнес-планът[8] (ПРИЛОЖЕНИЕ 3 от Наредбата) се състои от заглавна страницатекстова част и поредица от логически обвързани таблици, позволяващи финансовата оценка и сравнение на финансовото представяне на микропредприятия от различни икономически сектори.
Тъй като по тази мярка кандидатстват земеделски производители стартиращи нова неземеделска дейност, за тях е от голямо значение да получат задоволителни отговори на следните въпроси при подготовката на бизнес-плана:
В коя верига/мрежа на добавената стойност (ще) участвам?
Казано по друг начин:
- ако участвам в материално производство: на кой етап от трансформирането на суровините в крайни продукти участвам[9]?
- ако предоставям услуги: с кои други фирми си взаимодействам, за да предоставя единен, общ за клиентите продукт?[10]
Кои са групите доставчици на суровини материали, енергия/енергийни носители, вода? Кой ползва продуктите, които произвеждам и/или услугите, които предоставям: крайни потребители (семейства) или други предприятия, които ползват моите продукти като суровина за техните изделия? Има ли в района складове на едро? Налице ли са транспортни услуги с приемлива стойност, или трябва да ползвам собствени транспортни средства? Налице ли са консултантски и/или счетоводно-правни услуги? На какво разстояние са от обекта, в който ще инвестирам? Колко ще ми струва помощта им, ако се запиша на абонамент към тях?
Колко ще ми струва стартирането на бизнеса и каква част от разходите за стартиране се падат на инвестицията, за която търся подкрепа?
Не пропускайте да изчислите разходите за наем, за първоначални запаси от суровини и материали, свързването към мрежи за комунални услуги, плащането за разрешителни/лицензи за функциониране на обекта, рекламата, подготовката на строителните книжа и консултирането на производствения дизайн[11] с най-различните консултанти по системи за качество, опазване на околната среда, здравословни и безопасни условия на труд (фирми за трудова медицина), и т.н. Когато сте изчерпали този списък от задължителни предварителни разходи може да добавите стойностите от избраната оферта на доставчик/изпълнител на инвестициите, за чиято подкрепа кандидатствате и ще получите пълната сума на инвестициите за стартиране на бизнеса.
Какво ще произвежда реално инвестицията?
Всяка производствена линия и/или машина има производствен капацитет, изчислен на базата на препоръчително производствено натоварване. Познаването на производствения капацитет на обекта/технологичната линия като цяло ще ви даде максимума произведени продукти/стоки, които ще можете да “изстискате” при максимално натоварване и липса на други ограничения. Това ще даде възможност да изчислите максималните количества приходи от реализираната продукция, които бихте получили при пълно натоварване на мощностите в рамките на сравнително къс период от време. В практиката едва ли ще се доближите твърде близо до тези максимални стойности поради не-планирани вътрешни[12] или външни[13] за Вас събития.
Какъв е “санитарният минимум” на производство/продажбите, за да оцелея икономически?
Казано по друг начин: колко продукти/стоки ще трябва да произведа, за да покрия всички преки[14] и непреки[15]  производствени разходи, да покрия погашението по банковите кредити и да започна да генерирам печалби за себе си? Тук може да се използва инструментът “равновесна точка на продажбите”, който може да представи графично връзката между променливите, фиксираните производствени разходи, приходите от продажби инеобходимото ниво на ползване на наличния производствен капацитет.
Изчисляването на равновесната точка на продажбите не се изисква от настоящия бизнес-план. Въпреки това, то остава мощно средство за ориентиране и самоконтрол на всички предприемачи, поради което се препоръчва използването му и от кандидатите за подпомагане по тази мярка на ПРСР. Информация за начина на съставяне и методика за ползване, освен във специализираните издания за мениджмънт е налице и в Интернет.
Струва ли си “напрежението”? И как се представям спрямо останалите фирми в този икономически под-сектор?
С други думи: не е ли по-добре да си държа парите в банкови депозити, акции и облигации вместо да ги рискувам в производството? А каква е средната норма на възвращаемост в под-сектора? Т.е. как печелят конкурентите? Отговор на тези въпроси може да се получи чрез оценката на дисконтираните нетни парични потоци генерирани от вашата фирма след инвестицията подкрепена по Програмата, така че да се получат стойностите на Нетната настояща стойност. Те ще покажат дали е достатъчно печеливша дейността[16] след като сте инвестирали в нея[17].
Какво може да се обърка?
Казано с други думи: промяната на кои “вътрешни” и “външни” фактори може да доведе до най-големи заплахи за икономическата ми устойчивост и печалбите ми? Кои от тях да следя и как? Как мога да ги неутрализирам? Отговорите на тези въпроси са строго индивидуални. Най-доброто, което можете да направите е да се убедите, че сте се ориентирали максимално добре в мрежата на добавената стойност, в която участвате (качествено маркетингово проучване) и сте запознати със социално-икономическите тенденции, които са валидни за вашата територия.
Внимание! При равни други условия по-малко риск за бъдещето на предприятието ще има, ако на територията, на която работите се организира и започне да функционира Местна инициативна група по Подхода ЛИДЕР и Вие допринасяте по някакъв начин с вашите дейности към постигането на целите на местната стратегия за развитие.
Как ще изляза от бизнес-начинанието, ако производството/продажбите/услугите не тръгнат?
Този въпрос не стои пред Вас, т.е. той не е разрешен за бенефициентите на Програмата за развитие на селските райони, чиито правила изискват подкрепените активи да се ползват от бенефициента по Програмата за поне 5 -годишен период след последното плащане на помощта по мярката.
Това означава събирането на данните в СТЪПКА 2 от стъпките за кандидатстване и изпълнение на проектите да се извърши от професионалисти на основата на сериозно и реално маркетингово проучване. Силно препоръчително е специалистите, които готвят това проучване да са сред специалистите, които след това управляват изпълнението на проекта по мярката (проектите са с продължителност до 24 месеца), защото те ще знаят най-добре как появата на някоя промяна в социално-икономическата среда или при самото изпълнение на проекта ще се отрази на средносрочните перспективи за развитието на подкрепения бизнес и как предприятието да реагира на тези промени.
Отговорите на горните въпроси ще се появят при внимателното и детайлно попълване на секциите с текстова част на бизнес-плана.
Конкретни указания по съдържанието и информацията изисквана в текстовите секции на формуляра за бизнес-план са представени на следващите страници на тази глава в син цвят с шрифт “italic”.
Важно!
Указанията за попълване на бизнес-плана и заявлението за кандидатстване са напътстващи, а не задължителни, те не могат да добавят нови изисквания или да търсят допълнителна информация извън тези посочени в наредбите за подкрепа. Всеки кандидат за финансиране по мерките следва да предостави в точките на бизнес-плана , тази информация, която е пълна  и релевантна към съответното му положение и моментно състояние на кандидат-бенефициента. Всички елементи от описателната част на проекта трябва да бъдат попълнени, но когато исканата информация е невъзможно да се представи поради статута или положението на кандидат-бенефициента, тя няма да се попълва: например, микропредприятията, включващи само собственика няма да представят органиграма; ако няма да се въвеждат системи за управление на качеството такава информация няма да се попълва там където е спомената в указанията и т.н.


I. Въведение.
Важно!
Моля, стремете се общия обем на информацията изложена в тази секция да не надхвърля две, максимум три стандартни страници, но да е достатъчно пълна и да съответства на информацията от документите, които ще приложите към Заявлението за  кандидатстване, както и на изчисленията в таблиците на бизнес-плана по-долу.
Добре е да оставите за последно попълването на тази секция “I .ВЪВЕДЕНИЕ”.
1. Кратко описание на проекта.
В рамките на един параграф опишете вашето положение: година на стартиране на реалната дейност, разпределението на собствеността, предмет на основната дейност, местоположение на дейността, брой на работните места и на заетите на постоянен и непълен работен ден, както и сезонната заетост. Опишете колко и какви обучения и повишаване на квалификацията на вашия персонал са извършени през последните три години. За новата дейност, която стартирате: опишете опита, обученията и квалификациите на мениджърския и административния състав, както и плановете/програмите за обучение и развитие на човешките ресурси, така че да постигнете конкурентоспособност на планираните производства/услуги.
Във втори параграф опишете активите на стопанството, видове и количества на произвежданите продукти и/или предоставяните услуги през последната календарна година преди кандидатстването за подкрепа. За новата дейност, която стартирате: добавете дали и каква част от продуктите/услугите ще се изнасят на територията на ЕС, и кои - в трети страни.
В отделен, трети параграф опишете финансовото положение на стопанството, който да изясни дали то е на печалба/загуба през последната календарна година. Ако изплащате кредити и/или финансирания от външни източници към момента на кандидатстване, моля, посочете за всеки източник на финансиране - срока на последното плащане според погасителните планове на заемите/кредитите към момента на кандидатстването. Посочете дали и кой от кредитите ще използвате за осъществяване на проекта. Данните за кредита, който ще използвате за осъществяване на инвестициите трябва да съответстват на информацията която ще посочите в таблици 7.Погасителен план и 8.Разходи за лихви на бизнес-плана.
В четвърти параграф опишете “обособените инвестиционни части”, за които търсите подкрепа по Програмата и реда на тяхното придобиване/осъществяване във времето на изпълнение на проекта; за всяка обособена инвестиция над 15000, моля, посочете най-ниската и най-високата цена на офертите, които сте получили в процеса на подготовка на бизнес-плана и причините поради които се подбрали офертите, чиито данни посочвате в таблиците на бизнес-плана. Дайте кратка информация за това как инвестициите ще разнообразят вашите икономически дейности и ще увеличат вашите доходи. Добавете как ще постигнете съответствие със конкретните стандарти на ЕС за производство/услуги в избрания икономически сектор.
В пети, последен параграф посочете поредицата от действия, които ще предприемете при изпълнението на проекта: кои обособени инвестиционни части ще приключите първи във времето, кои втори, и т.н. Посочете дали и кои от тях желаете да бъдат съфинансирани по мярката. Посочете дали ще се възползвате от авансовото и междинното плащане по мярката и кои обособени инвестиционни части ще финансирате с тях. Данните от параграфа трябва да отговарят на информацията, която ще попълните в Таблица 1.Инвестиции по проекта, 1а.Инвестиции извън проекта, А. Етапи на изпълнение, Б. Етапи на изплащане на помощта.


2. Очакван резултат след завършване на проекта.
В рамките на един параграф опишете до какво ще доведе инвестицията: планирани производствени капацитети, обеми, износ и печалби на подкрепяните производство и услугите. Добавете дали и каква част от новите продукти/услуги[18] се изнасят на територията на ЕС, и кои - в трети страни.
Във втори параграф опишете накратко и въздействието на инвестициите върху енергийната ефективност на стопанството/дейността, подобреното качество на изделията и услугите, намалената себестойност на продукцията, опазването на околната среда и т.н.
2.1 Устойчива заетост за периода на бизнес плана.
В тази обособена под-точка опишете нетното въздействие на инвестициите върху заетостта във вашето стопанство – дали и как ще се променят броя на заетите на пълен и непълен работен ден, броя на сезонната заетост.
Добра идея е да посочите дали и как ще повишавате квалификациите и уменията на персонала, както и дали възнамерявате да проведете обучение, финансирано с проект от Оперативна Програма “Развитие на човешките ресурси” на МТСП.


Още: Описание на кандидата и осъществяваната от него дейност

related

Указания за попълване на бизнес - план 8331376345927800096

Четени

Коментари

Recent Comments Widget

Диети и здравословно хранене

Графен

Важно!

Юридическа защита на пострадали при катастрофи

Ако сте пострадал при ПТП, или катастрофа: След наше  интервю  с престижни столични адвокати, стана ясно, че практика на застрахователн...

Пловдив Спорт

Акумулатори

Style Place Китен

Style Place Китен
Заповядайте на море!
item