stoineff

УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА БИЗНЕС-ПЛАН И ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ по МЯРКА 311 “РАЗНООБРАЗЯВАНЕ КЪМ НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ”МИНИСТЕРСТВО НА
ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ-
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА БИЗНЕС-ПЛАН И ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ
по
МЯРКА 311
“РАЗНООБРАЗЯВАНЕ КЪМ НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ”
от приоритетна ос 3 „Качество на живот и разнообразяване на възможностите за заетост”
на
Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г.
Дирекция “Развитие на селските райони”
отдел “Селски райони и местни инициативи”
ноември, 2008


Настоящият документ съдържа подробни указания, разяснения и стъпки по кандидатстването за подпомагане и попълването на документи „Бизнес-план” и “Заявление за подпомагане” от Наредбата по мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности” от приоритетна ос 3 „Качество на живот и разнообразяване на възможностите за заетост” на Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г./ПРСР/.
Кандидатстването по мярка 311 става по реда и условията, определени в НАРЕДБА № 30 от 11.08.2008г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Разнообразяване към неземеделски дейности” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г., издадена от Министъра на земеделието и храните, обн., ДВ бр. 77 от 02.09.2008г., наричана по-надолу за краткост Наредбата.
Мярката допринася за постигането на целта:
“2. Насърчаване на разнообразяването на възможностите за заетост в селските райони” на Стратегическия план за развитие на селските райони на България.
Бюджетът на мярката възлиза на 140 милиона за 7-годишния срок на ПРСР, и е разчетен да подкрепи стартирането на неземеделски дейности на 4500 земеделски производители в селските райони на страната, така че да се увеличат общите доходи на стопанствата. В дългосрочен план, индиректно се очаква да се увеличат възможностите за поминък и да се намали обезлюдяването и застаряването на населението в селските райони.
Настоящите Указания допълват и уточняват информацията, изложена в Приложение 3. “Бизнес-план” и Приложение 5 „Заявление за подпомагане” в т. ч. придружаващите документи към него съгласно горепосочената Наредба.
ВАЖНО
►Преди да се пристъпи към попълване на Бизнес-плана и Заявлението за подпомагане, се препоръчва Кандидатите да прочетат внимателно и да се запознаят подробно с целите, условията и изискванията на НАРЕДБА № 30 от 11.08.2008г., издадена от министъра на земеделието и храните, обн., ДВ бр. 77 от 02.09.2008г. и публикувана на:
Въпроси по настоящата мярка, включително въпроси относно попълването, окомплектоването и представянето на бизнес-плана и заявлението за подпомагане се задават само на електронен адрес: press@mzh.governmemt.bg Отговорите на зададените въпроси се публикуват на страницата на Министерство на земеделието и храните, на следния адрес: http://www.mzh.government.bg/ Рубрика „Въпроси и отговори”ос 3.


Схематично представяне на стъпките за кандидатстване и изпълнение на проектите.
Стъпка 8
Изпълнение на проекта. Последващи проверки.

Стъпка 7
Подписване на договор

Стъпка 6
Одобрение
или отхвърляне на проекта

Стъпка 5
Проверка / разглеждане на документи ДФЗ

{Стъпка 8}
Изпълнение на проекта – след подаване на заявление на собствен риск

Стъпка 4
Кандидатстване в ОРА

Стъпка 3
Попълване на Заявлението за подпомагане. Набавяне на необходимите документи

Стъпка 2
Събиране на необходимата информация и попълване на Бизнес-плана
Стъпка 1
Подробно запознаване с наредбата
Регистрирани земеделски производители
ЗМСП


СТЪПКА 1. Задължително е всеки кандидат да прочете внимателно Наредбата към мярката заедно с всички приложения към нея. След прочитане на Наредбата потенциалния кандидат трябва да провери внимателно дали отговаря на всички условия по Наредбата и дали и кои точно от предвидените инвестиции подлежат на подкрепа. Бизнес-планът и Заявлението за подпомагане са публикувани на електронната страница на Министерството на земеделието и храните www.mzh.government.bg по оси (Документи по ос 3 / Обяви, покани, документи).
Важно !
Необходимо е да се прави разлика между критериите за допустимост и критериите за оценка на проектите в Наредбата.
►КРИТЕРИИТЕ ЗА ДОПУСТИМОСТ показват съответствието на проекта с:
· Целите и приоритетите на ПРСР и конкретната мярка;
· Изискванията към проекта;
· Изискванията към кандидата за подпомагане;
· Финансовите условия на Наредбата.
Условията за допустимост определят прага за минималното качество на проекта и отговаря ли на посочените изисквания за допустимост за подкрепа.
►КРИТЕРИИТЕ ЗА ОЦЕНКА, така както са дадени в Приложението към Наредбата се прилагат за класиране в низходящ ред на допустимите проектите съобразно броя получени точки.
В условията на наличен бюджет по мярката всеки кандидат, чиито проект отговаря на критериите за допустимост ще бъде поканен за сключване на договор за отпускане на финансова помощ независимо от броя точки, с които е класиран проекта.
В условията на ограничен бюджет, за сключване на договор за отпускане на финансова помощ ще бъдат поканени първо кандидатите чиито проекти са събрали максимален брой точки и така ще се сключват договори с кандидати до договориране на бюджета по мярката.
СТЪПКА 2. Най-важната стъпка от подготовката за кандидатстване. След като сте се запознали с формата на Бизнес-плана и Заявлението за кандидатстване, следва да набавите максимално детайлна информация по всяка от точките на бизнес-плана. Доброто разбиране на веригата на добавена стойност[1] в която се включвате, и настоящото състояние и тенденциите на средата[2], в която ще развивате бизнеса си, са предпоставка за намаляване на риска от непредвидени случайности, водещи до загуби и фалит.
Още на тази фаза на подготовката е необходимо да разучите основно българското законодателство, определящо стандартите[3] и минималните изисквания за дейността[4], която искате да извършвате, и да съобразите максимално планираните инвестиции (строително-монтажни работи и инсталирането на производствени линии) и строителните планове с отговарянето на стандартите и покриването на изискванията. Това особено се отнася за предприемачите, стартиращи производства на основата на солидни дълготрайни материални активи. Предварителното съобразяване с нормите ще Ви гарантира повече сигурност в дългосрочен план и ще Ви позволи в бъдеще да се концентрирате върху развиване на вашите конкурентни предимства вместо предотвратяването/смекчаването “на пожар” на бъдещи санкции от държавните органи.
Помислете и за енергийната ефективност на вашето производство. В някои производства разходите за енергия представляват значително перо от себестойността на продуктите и тяхното намаляване чрез използването на алтернативни източници на енергия допринася значително за средносрочната конкурентоспособност на тези предприятия.В идеалния случай вие ще се възползвате не само от слънцето, вятъра или подпочвената топлина, но и ще оползотворявате значителна част от отпадъците от вашата дейност. Последното на свой ред би намалило и някои инвестиции и оперативни разходи в съоръжения за обезвреждане и/или извозването на отпадъците към регламентирани сметища.
Също на тази фаза е силно препоръчително да помислите за внедряване на системи за управление на качеството и околната среда. Тези “общи” разходи са допустими за подкрепа по мярката и могат да бъдат възстановени до 70% със средства на Програмата (виж чл. 23, алинея 1, точка 5 от Наредбата). С въвеждането на тези системи за управление не само ще повишите разпознаваемостта си като надежден бизнес-партньор и социално-отговорна фирма, но и ще улесните достъпа на вашите продукти и услуги до пазарите на останалите страни-членки на ЕС. В идеалния вариант Вие ще включите услугите на компании, помагащи за внедряването на системи по ISO още на етапа на съставяне на строителните планове и чертежи за производството, за което търсите подкрепа. Така ще си спестите евентуалната нужда да размествате машини и технологични линии, ако решите на по-късен етап да внедрявате такива системи. Имайте предвид следното: внедряването и сертифицирането на система по ISO става на два етапа: разработка (и внедряване) от определена фирма и сертифициране на внедрената система от втора-независима сертифицираща фирма. От гледна точка финансовия аспект на подготовката за кандидатстване това означава да планирате разходите за “създаване”на управленската система още към подготвителните “общи разходи”, а разходите за сетифицираща фирма – когато обектът е в производствена готовност, т.е. малко преди да представите искането за финално плащане по проекта на Разплащателната Агенция. На този въпрос ще се спрем по-подробно при инструкциите за попълване на бизнес-плана, по-долу.
На етапа на стъпка 2 трябва да изберете най-подходящата за вас оферта за всяка обособена част от инвестицията[5] с левова равностойност над 15,000. Данните от избраните от Вас оферти ще използвате за попълване на таблиците в Бизнес-плана и Заявлението за подпомагане по мярката.


За да изберете подходящата за Вас оферта следвайте следната поредица от стъпки:
А. Осигурете по три оферти за всяка обособена част от инвестицията на стойност над 15000, за чиято подкрепа кандидатствате.
Необходимо е да докажете разумността и ефективността на разходите, за чиято подкрепа кандидатствате. Това означава да се свържете по “проследим и прозрачен” начин и да поискате оферти от няколко:
Проектантско/консултантски фирми
Ако ще използвате такива услуги и стойността на услугите им ще надхвърли 15000
Строителни фирми
Ако ще извършвате СМР над 15000
Доставчици на машини и съоръжения за обособена част от инвестицията (1)[6]
За машина, съоръжение или цяла технологична линия над 15000
Доставчици на машини и съоръжения за обособена част от инвестицията (2)...
Ако, например, инвестирате в енергоспестяващи технологии или в системи за използване на ВЕИ на стойност над 15000...
По “проследим и прозрачен начин” означава в искането за оферта да изготвите типово задание и/или технически спецификации за услугата, работата или доставките и да ги изпратите (може и по факс или и-мейл) на най-малко трима предварително набелязани изпълнители/доставчици по заданието/спецификациите. Оферентите – местни лица следва да са вписани в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, а оферентите - чуждестранни лица следва да представят документ за правосубектност съгласно националното им законодателство. Препоръчително е офертите да са от изпълнители/доставчици, за които търсената работа/услуга/доставка е сред основната им дейност. Оферентите не могат да бъдат свързани лица.
В искането за оферта задължително трябва:
(i) да се съдържа следната информация:
(ii) да поискате изрично от оферента:
  1. срок за подготовка и адрес за представяне на офертата
  1. ангажимент за конкретни резултати по търсените услуги и работи, и/или конкретни технически спецификации на предлаганите марки машини,/съоръжения/транспортни средства
  1. срок на валидност на офертата*
  1. обща стойност на офертата с описан ДДС, в лева или евро
  1. задание за търсените услуги и/или технически спецификации на търсените работа или доставки
  1. план-график или срок на изпълнение на поръчката за услуга/работа/доставки.
  1. срок на изпълнение след сключването на договор
  1. условията за гаранционно и след-гаранционно обслужване и поддръжка на доставените машини и съоръжения
  1. условия на плащане
  1. критериите, по които ще изберете най-добрата за вас оферта, като е възможно да ги обособите в две основни групи: (i)цена и (ii) икономическа ефективност на доставката, работата, услугата
*Съобразете го със сроковете за разглеждане и одобряване на проектопредложението, и евентуално сроковете за одобряване на авансово плащане към вас по мярката. Това означава, че срокът на валидност на офертата трябва да е минимум 5 месеца.
В допълнение към директното контактуване с евентуални изпълнители/доставчици можете да публикувате и обява в централен всекидневник със същото искане за оферта. Разходите за публикуване на такава обява не са високи и като “общи разходи” [7] подлежат на компенсиране до 70% със средства на Програмата. Помнете че към Заявлението за подпомагане трябва да представите минимум три валидни оферти от различни изпълнители/доставчици.
Б. Определете най-подходящата за Вас оферта по избрана от Вас процедура.
ПРИМЕР за процедура /не е задължително да извършите така описаните стъпки/
След изтичането на указания от Вас срок за предоставяне на оферта и ако сте получили поне по три валидни оферти за всяка обособена инвестиционна част може да назначите Комисия за избор на оферта като определите поне двама членове, които са компетентни при избора на най-подходящата оферта. Те ще оценят самостоятелно получените оферти на отделни подготвени от Вас листа-формуляри, съдържащи критерии за избор на оферта както са посочени в искането за оферта. Попълнените листа трябва да носят датата и подписа на съответното лице назначено за оценител. Резултатите от оценката на офертите и взетото решение за избор на най-подходящата оферта се представят в Протокол за избор на доставчик/изпълнител, с дата на заседанието и подписите на всички участници в оценяването.
В. Приложете офертите и документ с описание на проведената от Вас процедура за избор на доставчик/изпълнител, включително приложения, доказващи провеждането на такава към общия пакет документи към Заявлението за подпомагане.
Г. Попълнете в бизнес-плана и Заявлението за подпомагане данните от избраните оферти и ги съгласувайте с данните в останалите таблици
/детайлни насоки за попълването на бизнес-плана са представени в следващата ГЛАВА на този документ/.
С подготовката на документацията за кандидатстване приключва СТЪПКА ДВЕ от процеса за подготовка и изпълнение на проектите.
Имайте предвид че правилата на Програмата забраняват простата замяна на активи. Това означава, че замяната на силно амортизирани активи, чиято поддръжка и ремонт “гълтат” голяма част от генерираните печалби, може да се осъществи само с нови машини и съоръжения които са по-производителни и/или по-автоматизирани и/или с по-добра енергийна ефективност, т.е. с по-добри технически спецификации.
В заключение: още на стъпка 2 от подготовката трябва да сте наясно с изискванията за дейността, да сте предвидили местните тенденции, да сте подсигурили по три независими оферти за всяка обособена инвестиция, надхвърляща левовата равностойност на 15000, да сте избрали най-подходящата за Вас и след това да сте попълнили съответните секции на Бизнес-плана и Заявлението за подпомагане.


СТЪПКА 3. Следващата стъпка е да се запознаете подробно със Заявлението за подпомагане и след това да започнете да набавяте всички общи и специфични документи, дадени като приложение към заявлението. Едва след набавянето на всички документи следва да се пристъпи към попълване на заявлението.Тази стъпка в повечето случаи се подценява от бенефициентите, а набавянето на повечето документи отнема време. Съобразете срока на валидност на документите с датата на подаване на заявлението за подпомагане. Имайте предвид че срокът на разглеждане, предварителна проверка и одобрение на проекта Ви може да отнеме 3 месеца. Това може да превърне някои от документите в невалидни и да Ви се наложи да ги набавяте и подавате отново.
СТЪПКА 4. Следващият етап от кандидатстването е подаването на всички документи със заявлението и инвестиционния проект в Областната Разплащателна агенция в съответния областен център на административната област, в която се извършва инвестицията.
Важно !
Ако служителите на ОРА приемат без забележки подадената документация като редовна и окомплектована (вж. чл.26 на Наредбата) и получите уникалния идентификационен номер, можете да пристъпите към осъществяване на планираните проектни дейности, за които търсите подкрепа. Така ще разполагате с възможността да използвате времето докато се извършват процедурите по стъпки 5-7.
Ако изберете този подход, обаче, за ваша сметка остава рискът проектът да не бъде одобрен за финансиране по мярката (стъпка 6), недоговориран за подкрепа (стъпка 7) и съответно да не бъде съ-финансиран от Разплащателната агенция.
СТЪПКИ 5 и 6. В срок до три месеца след подаване на документите в Разплащателната агенция, изпълнителния директор на РА се произнася със заповед за одобрение или отхвърляне на проекта на база на становище от Експертна комисия за осигуряване на прозрачност (ЕКОП).
СТЪПКА 7. В срок от 15 работни дни след одобрението на проекта кандидатът подписва договор с РА. След подписване на договора за отпускане на финансова помощ се пристъпва към реализация на обособените инвестиции по проекта съгласно, посочения в Заявлението времеви график (виж и забележката към стъпка 4 горе). По тази мярка са допустими до три плащания (авансово, междинно, окончателно), като в наредбите са разписани лимитите на плащанията и сроковете, в които следва да се подадат заявките за плащания.
СТЪПКА 8. Реализация и отчитане на проекта. Необходимо е да подредите и съхраните документацията по проекта в хронологичен ред за поне 5-годишен период. В този период е вероятно да Ви бъде направена последваща проверка за това дали съхранявате и използвате подкрепените по Програмата активи и дали постигате заложените в проекта цели.

related

Указания за попълване на бизнес - план 7742323438946222252

Четени

Коментари

Recent Comments Widget

Диети и здравословно хранене

Графен

Важно!

Юридическа защита на пострадали при катастрофи

Ако сте пострадал при ПТП, или катастрофа: След наше  интервю  с престижни столични адвокати, стана ясно, че практика на застрахователн...

Пловдив Спорт

Акумулатори

Style Place Китен

Style Place Китен
Заповядайте на море!
item