stoineff

Описание на кандидата и осъществяваната от него дейност”Започни от начало от тук
“II.Описание на кандидата и осъществяваната от него дейност”
Подробната текстова част на Бизнес-плана показва в подробности ситуацията на кандидата за подкрепа и бизнес-средата, в която ще осъществява дейността си през следващите 5-10 години.
Повечето от заглавията на точките дават ясна представа за информацията, която трябва да бъде представена в тях от кандидатите за подкрепа. Там, където се налагат пояснения или са налице полезни идеи, те са представени чрез текстове в син цвят със шрифт “italic”.

1. Кратка информация за дейността на кандидата, вкл. стойност на дълготрайните материални активи съгласно данните от последния счетоводен баланс
Тук представете обхвата от продукти и услуги от допълнителната дейност, за която търсите помощ, както го планирате към момента на кандидатстване за подпомагане.
Опишете основните производствени линии, машини и съоръжения, периодът им на използване, производствените им капацитети и степента на използване на капацитетите както ги планирате за периода на бизнес-плана. Тези данни трябва да съответстват на данните, които ще посочите в Таблици 6.Разходи за амортизация, 2Б.Производствен капацитет, 2А.Средногодишна натовареност от бизнес-плана.
Посочете кои ще са потребителите на вашите продукти или услуги и регионите, в които ще пласирате продукцията си. Данните трябва да съответстват на данните в Таблица 2. Производствена програма и Таблица Е. Настоящи Клиенти; тези данни трябва да са съпоставими и с данните в Таблица З.Продукция за износ.
2. Правен статут.
3. Организация, структура и управление, вкл. постоянно зает персонал.
Тук представете органиграма (организационна схема на управлението на фирмата, представена в графичен вид, както и разпределение на правомощията).
Приложете списък на персонала със съответната квалификация подходяща за новата дейност и годината на придобиването й, както и специализациите и обученията на персонала, подходящи за новата дейност, получени през последните три години.
4. Предпроектно проучване.
4.1. Конкуренция.
· Брой на конкурентите, произвеждащи такава продукция (предлагащи такива услуги). Източници, на които се базира информацията на кандидата;
В тази секция представете продуктите и услугите, които ще произвеждате/предлагате, и избройте конкурентите, които предоставят същите продукти или услуги.
След това посочете други фирми в региона, чиито продукти/услуги са заместители на вашите и са способни да заместят/изместят вашите от вниманието на потребителите.
· Основни местни конкуренти;
Тук опишете тези конкуренти, които имат преобладаващия дял от продаваните конкурентни продукти и услуги на местно и регионално ниво. Посочете колко е техният пазарен дял. Посочете кой според Вас е начинът/пътят, по който продуктите достигат до потребителите.
В случай, че продуктите/услугите са вносни, дайте кратка информация за производителя и търговеца, чрез който достигат до потребителите.
· Преимущества на кандидата пред конкурентите. Предимства на предлаганите продукти/ услуги;
Конкурентните предимства на фирмите във всички случаи се основават на съотношението “цена към качество” на предлаганите продукти/услуги. Тук опишете защо вашите продукти са с по-добро качество на същата цена спрямо конкурентните на пазара.
Ако ги планирате като проектни дейности, посочете какви преимущества ще Ви донесат сертификатите за качество, въвеждането на системи за управление на информацията и околната среда. Възможно е към продуктите и услугите да добавяте нещо, което носи допълнителна полза за потребителите (например поддръжка и ремонт по домовете, абонамент за осъвременяване/ъпгрейд на продукта, по-ниски цени при бъдещи покупки и т.н.).  Възможно е да поемете някакъв социален ангажимент (обучение и работни места за трайно безработни; подкрепа за инсталации за преработка/оползотворяване на местни отпадъци, за пречистване на въздуха, водите, почвите; организиране на посещение при Вас за децата от местните градини и/или средни училища; поемане на социален патронаж върху местни зоо-кътове и т.н.). Ако вярвате, че рекламирането и спазването на социалните ангажименти ще Ви подсигури конкурентно предимство, моля опишете как мислите, че ще се случи това.
· Сравнение с цените на конкурентите. Източници, на които се базира информацията на кандидата;
Тук посочете цени за “краен потребител”[19] на вашите конкуренти на регионално ниво – област, или национално ниво, ако е приложимо. След това съпоставете данните за цените на конкурентите с продажната себестойност на вашите продукти (т.е. себестойността включваща и разходите за транспорт, наем и/или поддръжка на складови и търговски площи, заплати за търговски персонал - което е приложимо). Данните за себестойността на вашите продукти и услуги трябва да съответства на данните посочени в Таблица ТИ. Себестойност на продуктите/услугите на Бизнес-плана.
· Начини за повишаване на конкурентоспособността.
Във вашия случай самото стартиране на допълнителна печеливша дейност ще доведе до по-добра икономическа жизнеспособност, стига новите продукти и услуги които ще продавате да са конкурентоспособни на пазара. Начините за повишаване на конкурентоспособността са в две главни категории: намаляване на себестойността и/или увеличаване на качеството + полезността на продуктите за крайните клиенти. Тук можете да повторите и ангажиментите за социална отговорност, които посочихте в секцията по-горе: “Преимущества на кандидата пред конкурентите. Предимства на предлаганите продукти/ услуги”.
4.2. Пазарна среда.
· Пазар и размер на пазарния дял, който заема кандидата. Източници, на които се базира тази информация.
· Пазарен сектор, в който кандидатът развива дейността си. Как очаквате да се развие пазара в бъдеще и под влияние на кои фактори:
- Увеличаване на конкуренцията на местно ниво
- Промени в потребителското търсене
Посочете, фактори които според вас ще доведат до промени в търсенето на планираните продукти от подкрепяната дейност; например, как ще се отрази на търсенето им изпадането в рецесия на икономиката на България?
Промените в потребителското търсене се обуславят от появата на заместители на продуктите/услугите които предлагате и/ или от промени в социално-икономическата среда на района в който продавате своите продукти или услуги. На основата на обща социално-икономическа информация за района, в който извършвате дейност и продавате своите продукти и услуги, моля посочете кои и какви са според вас 5-годишните социално-икономически тенденции които ще окажат влияние върху търсенето на вашите продукти.
Например, построяването на конна база за спорт ще има благоприятно влияние в краткосрочен план върху местните строителни фирми и доставчици на строителни материали. В средносрочен план комплексът е благоприятен за местните производители на фуражи. Комплексът може да е източник за заетост и на местните младежи, които по-лесно ще намират временна, но добре платена работа като обслужващ персонал, особено ако към него е изградена и хотелска база. Това може да доведе до приток на млади хора от други части на областта, региона. Разполагайки с повече средства, младежите биха си позволили закупуването на компютър (компютърни игри) или на повече спортни стоки например...Постепенно ще се появи търсене на забавачници, детски кухни и т.н.
Всичко това “отваря” или “затваря” определени пазарни ниши, които могат или не да въздействат върху търсенето на вашите продукти.
Възползването от тези ниши зависи от степента и тенденциите за развитие на конкуренцията, които сте описали в предходната секция Увеличаване на конкуренцията на местно ниво”.
- Чуждестранна конкуренция
4.3. Друго проучване необходимо за осъществяване на дейността (напр. местен пазар на труда, заетост, квалификация и т.н.).
Особено за стартиращите микро-предприятия е силно препоръчително да проверят в бюрата по труда наличието на достатъчно като количество и квалификации персонал. Ако такъв не е налице, е добре да проверят в местните училища списъците на завършващите средно и средно-специално образование.
Възможно е сред тях да се намерят достатъчно квалифицирани и мотивирани младежи, които да привлекат като персонал в предприятието.
При всички случаи е добре за персонала да се организират кратки годишни обучения/информационни събития по ОП “Развитие на човешките ресурси” на МТСП.
Това означава паралелно с подготовката на настоящия проект да проверите условията за организиране и провеждане на обучение на екипа си по ОПЧР, и евентуално да кандидатствате с такъв проект.
Дайте информация и от всички други проучвания, които са свързани с дейността, за която търсите подкрепа.
5. Разработки (когато се предвиждат такива).
5.1. Маркетингова стратегия.
Тук опишете как ще следите предпочитанията на клиентите на вашите продукти и как ще променяте гамата от продукти и услуги в съответствие с направените наблюдения.
При този процес ще трябва да следите и качествата и характеристиките на конкурентните продукти/услуги. Опишете как възнамерявате да правите това.
5.2. Системи за управление.
Тук опишете дали и кои системи за управление на качеството смятате да внедрите с помощта на проекта и кои в бъдеще.
Опишете как въвеждането на тези системи ще допринесе за подобряване на вашите конкурентни предимства.
5.3. Рекламни и информационни материали.
Освен ако не сте монополист или работите като под-доставчик/под-изпълнител на голямо предприятие вашата дейност и продуктите/услугите, които предоставяте трябва да бъдат популяризирани съответно чрез PR–акции и рекламни кампании.
Тук опишете как възнамерявате да рекламирате продуктите си и да печелите симпатии като социалноотговорна фирма сред потенциалните клиенти за вашите продукти и услуги.
На следващите страници представяме схема и обяснение на логическата обвързаност и начина на попълване на таблиците на бизнес-плана.


Логическа свързаност и логика на попълването на данните от таблиците в бизнес-плана
ТВ. Завършени етапи

Т1. Инвестиции по проекта

ТГ. Настоящи доставчици

ТД. Бъдещи доставчици

Т4. Разходи за суровини

Т5. Разходи за заплати и осигуровки

ТИ. Себестойност на продуктите/услугите

Т1а. Инвестиции извън проекта

ТА. Етапи на изпълнение

ТБ. Етапи на изплащане на помощта

Т2Б. Производствен капацитет

Т2А. Средногодишна натовареност

Т7. Погасителен план

Т8. Разходи за лихви
Т10а. Прогноза за Нетните парични потоци на другите дейности на кандидата
(Други) Приходи (по години)...
(Други) Разходи (по години)...
Нетни парични потоци (по години)...
Т10. Прогноза за Нетните парични потоци на проекта
Индекс
Год I
Год II
ГодIII…
А
Б
В
Г
I Приходи
1. Приходи от продажба
2. Други приходи
ОБЩО ПРИХОДИ
II Разходи
А. Разходи за дейностите
3. За суровини, материали и външни услуги
4. За амортизация
5. За заплати и осигуровки
6. Други разходи
Б. Финансови разходи
7. За Лихви
ОБЩО РАЗХОДИ
III Печалба преди облагане
IV Данъци и такси
V Печалба след облагане
VI Главници по кредити
VII Финансиране по Програмата
VIII Нетен паричен поток
IX Дисконтиран нетен паричен поток ( r = 6% )
Т6. Разходи за амортизация
ТЖ. Нови клиенти
ТЕ. Настоящи клиенти
Тз. Продукция за износ
Т3. Други приходи
Т2. Производствена програма
Т9. Други разходи  


Попълването на таблиците извършете в следната последователност:
“I. Предходна година/последен отчетен период.”
В тази секция показваме как да се попълнят сигурните/реалните данни за дейността в предходния отчетен период. Те са проверими, тъй като присъстват в счетоводните документи, които ще представите заедно със Заявлението за подпомагане. Данните от предходната таблица обуславят данните в следващата таблица, което означава, че те трябва да бъдат логически съгласувани и реални.
Поредицата от попълване на таблиците[20] е следната:
А. Т[21]Г. Настоящи доставчици®
Т4. Разходи за суровини®Т2Б.Производствен капацитет®Т2А.Средногодишна натовареност® Т2.Производствена програма®ТЕ.Настоящи клиенти®Тз. Продукция за износ
Логиката на попълване е следната: настоящите доставчици са доставили определени количества суровини и материали. Тези “вложения” заедно с ползваните за производството енергия и вода са преработени чрез някакво годишно натоварване на наличния производствен капацитет в продукти, (една част от) които са закупени от наличните клиенти на фирмата. Тъй като една част от клиентите може да са фирми извън България, това означава, че част от продукцията е “за износ”.
Б. Т3. Други приходи
Логика: възможно е освен от продажбите на продукти от основното производство, което ще е обект на подкрепата по мярката, фирмата-собственик на стопанството да генерирала други приходи през изминалата година: например, от консултации, посредничество, спекулации на борсата и т.н. Тези други приходи добавят към положителните потоци на фирмата-кандидат и трябва да бъдат отчетени при оценката на нейната жизнеспособност.
В. {Т4. Разходи за суровини}®Т5. Разходи за заплати и осигуровки®Т9. Други разходи®ТИ.Себестойност на продукцията
Логика: Разходите за закупените суровини и материали (от Т4), за труд (от Т5), за външни услуги за счетоводно-правни услуги, за доставка на вода и енергия, за наем, реклама, за комуникации, транспорт, за търговска дейност (от Т9), разделени на количествата продукти, описани в Т2.Производствена програма дават пълната себестойност на единица продукция. Когато произведените изделия са различни продукти, тогава изчисляването на пълната себестойност се извършва чрез разпределяне на пълните разходи от Т4, Т5, Т9 по групи продукти според това каква част от производствения капацитет в Т2А. Средногодишна натовареност е използван за тяхната направа.
“II. Инвестиции.”
АТВ. Завършени етапи®Т1.Предмет на инвестицията, с която се кандидатства за подкрепа по проекта ®Т1а.Инвестиции извън проекта
Логика: Ако не започвате “на зелено”, е вероятно вече да сте извършили някакви подготвителни дейности и инвестиции в обекта, в който възнамерявате да инвестирате с помощта на ПРСР. В “ТВ” ще опишете тези осъществени в миналото инвестиции, които не подлежат на подкрепа по мярката – в тази таблица не трябва да включвате “общите разходи” за подготовка на проектната документация и консултантските услуги, макар и да са осъществени преди кандидатстването за подкрепа. Тези общи разходи ще включите в Т1. Инвестиции по проекта, така че описаните в таблицата инвестиции да съответстват на тези, които ще попълните в Таблица за допустимите инвестиции на стр. 11 от Заявлението за подпомагане по мярката. Останалите обособени инвестиционни части, които не подлежат на подпомагане по мярката, както и тези, които ще осъществите, но са извън максималния размер на проекта, ще опишете в Т1а. Инвестиции извън проекта
Б. {Т1.Инвестиции за подкрепа по проекта}®Т6.Разходи за амортизация
Логика: Съгласно българското счетоводство материалните активи се амортизират по общи амортизационни норми според категорията, в която попадат. Тези норми са посочени в Приложение 1 към този документ.
В. {Т1.Инвестиции за подкрепа по проекта} ®ТА.Етапи на изпълнение®ТБ.Етапи на изплащане на помощта®Т7.Погасителен план®Т8. Разходи за лихви
Логика: При по-големите инвестиционни проекти се налага инвестиционните дейности да се разбият на инвестиционни етапи. Тези етапи се описват в “ТА. Етапи на изпълнение”, които е подходящо да се обвържат с получаването на авансово, междинно и последващо плащане от мярката и отбелязани в ТБ. Етапи на изплащане на помощта.
Ако за осъществяването на инвестициите сте прибегнали до външно финансиране, то неговият погасителен план плащанията за лихви ще опишете в Т7. и Т8.
“III. Бъдещи, прогнозни периоди” [22]

related

Указания за попълване на бизнес - план 7464390500711287587

Четени

Коментари

Recent Comments Widget

Диети и здравословно хранене

Графен

Важно!

Юридическа защита на пострадали при катастрофи

Ако сте пострадал при ПТП, или катастрофа: След наше  интервю  с престижни столични адвокати, стана ясно, че практика на застрахователн...

Пловдив Спорт

Акумулатори

Style Place Китен

Style Place Китен
Заповядайте на море!
item