stoineff

Категории данъчни амортизируеми активи (ЗКПО)

Започни от начало от тук 
Приложение 1
Категории данъчни амортизируеми активи (ЗКПО)

Чл. 55. (1) При определяне на годишните данъчни амортизации данъчните амортизируеми активи се разпределят в следните категории:
1. категория I - масивни сгради, включително инвестиционни имоти, съоръжения, предавателни устройства, преносители на електрическа енергия, съобщителни линии;
2. категория II - машини, производствено оборудване, апаратура;
3. категория III - транспортни средства, без автомобили; покритие на пътища и на самолетни писти;
4. (доп., ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) категория IV - компютри, периферни устройства за тях, софтуер и право на ползване на софтуер, мобилни телефони;
5. категория V - автомобили;
6. категория VI - данъчни дълготрайни материални и нематериални активи, за които има ограничен срок на ползване съгласно договорни отношения или законово задължение;
7. категория VII - всички останали амортизируеми активи.

(2) Годишните данъчни амортизационни норми се определят еднократно за годината и не могат да превишават следните размери:
Категория активи
Годишна данъчна амортизационна норма (%)
Срок в месеци
Категория I
4
300
Категория II
30
40
Категория III
10
120
Категория IV
50
24
Категория V
25
48
Категория VI
100/години на правното ограничение Годишната норма не може да превишава 33 1/3
Категория VII
15
80

(3) За активите от категория II годишната данъчна амортизационна норма не може да превишава 50 на сто, когато едновременно са изпълнени следните условия:
1. активите са част от първоначална инвестиция;
2. активите са фабрично нови и не са били експлоатирани преди придобиването им.
(4) (отм., ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.)
(5) (нова, ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Придобиването на актив чрез сключване на лизингов договор, класифициран като финансов лизинг съгласно счетоводното законодателство, не е основание за разпределяне на този актив в категория VI.


[1] Например, кои са настоящите и потенциални доставчици и суровини и кои са клиентите на вашите продукти /услуги. На какво разстояние се намират? Как стои въпросът с транспорта от/до тях и комуникациите? Кои са крайните потребители на услугите и продуктите в чието производство участвате?
[2] Например – какво е вероятно да се случи в общината и областта в която развивате дейността си през следващите 5-10 години? Какво ще се случи с населението като цяло, и количеството и качеството на работната сила в частност? Ще се наложи ли да обучавате работниците си, например с проекти, финансирани по Програмата за развитие на човешките ресурси на МТСП? Каква ще е ситуацията с пътищата и комуникациите като цяло? Има ли планове за изграждане на логистични центрове или промишлени зони?
[3] За производство и качество на продукцията/услугите като спазването на стандартите се гарантира чрез СЕ – маркировката.
[4] Гарантиращи опазването на околната среда, общественото здраве, безопасните и здравословни условия на труд.
[5] Обособена част от инвестицията = неделима услуга, работа или доставки към обща производствена мощност.
[6] “Обособена инвестиция” в общия случай означава инвестиционен разход за (i) строително-монтажни работи или (ii) придобиването на машина/съоръжение/технологична линия. “Разбиването” на нормална обособена инвестиция на отделни поръчки по 15000 с цел избягването на изискването за три оферти е недопустимо, и ще доведе до отхвърляне на заявлението за подкрепа по проекта.
[7]Виж чл.23, ал. (1), тире „предпроектни изследвания”
[9] Да приемем, че проектът е за създаването на инсталация, оползотворяваща пластамсови отпадъци. В този случай изхвърлените опаковки са вашата суровина. Процесът на тяхното измиване и смилане на пелети ще бъде преработката (вашето добавяне на стойност към) суровината. Пелетите (вашият продукт) ще продавате на предприятия, които ги превръщат в рециклирани опаковки или нишки за текстилната индустрия. В първия случай (опаковките са краен продукт за производителите например на олио, веро и т.н.; във втория случай нишките са междинен продукт от които допълнително ще се изплетат крайните продукти: въжета, торби и т.н.;
[10] Да приемем, че изграждате хотел за настаняване на туристи. Вашата услуга (iнощувка+закуска ще се комбинира с услугите на местна механа (iiвечеря + развлекателна програма, (iiiтранспортирането на туристите и (ivучаститето им в предварително организирани атракции и забавления. Туристическият продукт ще се основава на предоставянето на тези услуги – в повечето случаи от различни фирми. В съзнанието на туристите ще остане цялостното впечатление от посещението във вашия район, а не толкова оценката на отделните компоненти на туристическия продукт, който заедно с останалите фирми предлагате. Поради това, всички фирми имащи досег с туристите на практика изграждат мрежа на добавената стойност, в която разбира се участват и местните музеи, туристически информационни центрове, гидове и т.н..
[11] Разположението на машините и съоръженията в наличните помещения.
[12] Например грипна епидемия сред персонала; повреда в машина от технологичната линия
[13] Например авария с електроподаването или с подаването на друг енергиен източник
[14] Обикновено представляват и “променливи” разходи; напр. човекочас за производство на един продукт.
[15] Още известни като: “фиксирани разходи”; напр. за наем на производствените помещения, разходи за охрана, заплати за постоянен-административен персонал и т.н.
[16] Т.е. дали печелите толкова колкото средната норма на печалба в сектора. Изчислява се чрез дисконтиране на вашите нетни парични потоци с дисконтов фактор, равен на усреднената норма на печалба от конкурентите Ви в сектора на дейност.
[17] При нормално, а не свръхнатоварване на мощностите, тъй като последното води до загуби от поддръжка и ремонти в средносрочен план.
[18] Привличането на туристи от други държави също представлява износ на услуги.
[19] Т.е. цените за семействата или за фирмите които купуват продуктите, за да продължат тяхното трансформиране в крайни продукти.
[20] На този етап се попълват само редовете/секциите в таблиците, които се отнасят за миналия/предходен период.
[21]“ Т” да се чете “Таблица”
[22] Тази секция показва логическата връзка на попълването на бъдещите/прогнозни периоди на предприятието, т.е. редовете/секциите в таблиците, които се отнасят за бъдещи години.
[23] Тази секция показва логическата връзка на попълването на бъдещите/прогзнони периоди на предприятието, т.е. редовете/секциите в таблиците, които се отнасят за бъдещи години.
[24] Т.е. пътници, ако кандидатствате за подкрепа за пътнически транспорт; ако кандидатства за подкрепа бизнес-център- ползватели ще са местни фирми с изготвен бизнес-план, с маркетингова стратегия и/или интернет-сайт, и т.н.


related

Указания за попълване на бизнес - план 3125412339610171053

Коментари

Recent Comments Widget

Диети и здравословно хранене

Графен

Важно!

Юридическа защита на пострадали при катастрофи

Ако сте пострадал при ПТП, или катастрофа: След наше  интервю  с престижни столични адвокати, стана ясно, че практика на застрахователн...

Пловдив Спорт

Акумулатори

Style Place Китен

Style Place Китен
Заповядайте на море!
item