stoineff

Важно за бизнес плановете

Започни от начало от тук

ВАЖНО! Обясненията за попълване на бизнес-плана и определянето на финансовата ефективност на инвестициите на пръв поглед се отнасят само за кандидати-производствени предприятия. Те, с малки модификации и приближения, обаче са приложими и за предприятията от сектора на услугите.
Например, ако за подкрепа по мярката кандидатства фирма, която желае да започне предлагането на транспортни услуги за местното население, е достатъчно кандидатът за подпомагане:
- да прецени колко е препоръчителното ползване на транспортното средство при съответните пътни условия (производствен капацитет-Т2Б);
- колко курса и на какво разстояние ще осъществява през годината (средногодишна натовареност-Т2А)
- колко пътници средно ще извозва на курс (клиенти – ТЖ., ТЕ.) и колко ще струва билетчето (Т2.Производствена програма - продажби)
- кои са му доставчиците на ГСМ (ТГ, ТД), кои ще са ремонтните работилници и колко средногодишно ще струва поддръжката (Т9. Други разходи)
...
и т.н. до попълване на Т10 и Т10а и изчисляване на показателите за ефективност според описаната по-горе методика


УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕТО ЗА ПОДПОМАГАНЕ
ВАЖНО!. Представени са указания за попълване на тези секции от ЗАЯВЛЕНИЕТО, чието попълване евентуално би представлявало проблем за кандидатите.
Заявлението за подпомагане (ПРИЛОЖЕНИЕ 5 от Наредбата), наричано от тук нататък “Заявлението” се попълва както следва :
В секцията на стр. 3, започваща с “Кандидатствам за____________ пореден път за подпомагане по Мярка 311.” се попълват само данните за предишни проекти по мярката, за които бенефициентът е получил подпомагане в размер, който трябва да посочи на съответния ред.
В таблицата “ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА» се отбелязват желаните инвестиционни разходи, които по принцип могат да се считат и за “обособени инвестиционни части”.
Таблицата ПРИЛОЖЕНИ ДОКУМЕНТИ служи за самопроверка на окомплектоваността на документацията за кандидатстване. Там с “чавка” се отбелязват тези документи, които прилагате към заявлението за подпомагане.
В таблиците – декларации под текста: «ДЕКЛАРИРАМ, че» ще попълвате всички видове помощ получавана от национални схеми/програми, както и от схеми/програми, финансирани със средства на ЕС.
“Таблица за допустимите инвестиции”, на практика трябва да се разбира като “Таблица за допустимите разходи”. В нея ще опишете инвестициите, които сте включили в Таблица 1Инвестиции по проекта на Бизнес плана. Ако сте регистрирани по ДДС и можете да си възстановите разходите за ДДС ще попълните колона 6 на Таблицата: «Обща сума без ДДС /лева/». В противен случай ще попълните колона 7 «Обща сума с ДДС /лева/»
Попълването на “Форма за наблюдение и оценка на проектите...” не би трябвало да представлява проблем за кандидатите освен данните за попълване в Таблица “10. Физически показатели на проекта.»
Данните в тази таблица показват какъв новосъздаден («нов») годишен капацитет се подпомага по мярката, какъв е очакваният брой на потенциалните ползватели[24] на подкрепената услуга, и какъв е очакваният обем на отпадъците/биомасата, които ще се превърнат в съответното количество топлинна/ електрическа енергия.
“Нов” се отнася за резултатите от подкрепата на изграждане/въвеждане в експлоатация на нови/допълнителни технологични линии.


Още:  Категории данъчни амортизируеми активи (ЗКПО)related

Указания за попълване на бизнес - план 306625097933162822

Коментари

Recent Comments Widget

Диети и здравословно хранене

Графен

Важно!

Юридическа защита на пострадали при катастрофи

Ако сте пострадал при ПТП, или катастрофа: След наше  интервю  с престижни столични адвокати, стана ясно, че практика на застрахователн...

Пловдив Спорт

Акумулатори

Style Place Китен

Style Place Китен
Заповядайте на море!
item