stoineff

Инвестициите (Продължение)

Започни от начало от тук
С помощта на инвестициите описани в предходната секция, Вие ще стартирате нова икономическа дейност извън селското стопанство или преработката на храни.
Инвестициите, които сте започнали (описани в ТВ. Завършени етапи) и които възнамерявате да осъществите с помощта на мярката (Т1) и без помощта на мярката (Т1а) ще доведат до създаването на нови производствени линии или предоставянето на нови услуги. Освен повишаването на доходите на вашето стопанство, те ще се отразят едновременно на един, или на комбинация от следните аспекти:
  1. разнообразяване на производствена гама (разнообразие от произвеждани продукти)
  2. постигане на качество и конкурентоспособност на продукцията
  3. намаляване на производствените разходи (включително от автоматизацията на процеси, т.е. от по-пълна заетост на работници, и/или от намалени разходи за енергия, вода ...)
  4. постигане съответствие със съответните производствени норми и изискванията за опазване на околната среда (т.е. премахване на заплахата от финансови наказания или спиране на производствените процеси)
Настоящият дизайн на бизнес-плана не разглежда детайлно резултатите от завършените инвестиции, които имат благоприятно въздействие върху вашата икономическа жизнеспособност. Това би го превърнало в прекалено обемист и труден за попълване документ. Вместо това бизнес планът позволява калкулираните благоприятни въздействия от инвестициите да се отразят сумарно по следния  начин:
АТ1.Инвестиции за подкрепа по проекта®Т2Б.Производствен капацитет®Т2А.Средногодишна натовареност®Т2.Производствена програма® ТЖ. Нови клиенти® Тз.Продукция за износ
Логика: Инвестициите са довели до нов - различен производствен капацитет, до натоварването му през годините на бизнес-плана (Т2А), което се е отразило на произведените количества продукти (Т2), една част от които ще се продава на нови клиенти (ТЖ.), евентуално извън България (Тз.)
БТ2.Производствена програма®ред 1.Приходи от продажби на Т10.Прогноза за нетните парични потоци на проекта
Логика: Повечето произведена продукция (евентуално за износ) би трябвало да води до по-големи постъпления от продажби през годините на бизнес-плана.
ВТ1.Инвестиции за подкрепа по проекта®Т3.Други приходи®ред 2. Други приходи на Т10.Прогноза за нетните парични потоци на проекта
Логика: Освен, че е разнообразила основното производство, инвестицията може да е допринесла за увеличаване приходите на бенефициента от:
- услуги, или
- консултации
- продажба на ноу-хау
- продажби на франчайз...
Всички тези ползи, изразени по подходящ начин трябва да бъдат отчетени по горната логика в съответните таблици.
Г. {Т1.Инвестиции за подкрепа по проекта}®{Т2Б.Производствен капацитет}® ТД. Бъдещи доставчици®Т4. Разходи за суровини®Т5.Разходи за заплати и осигуровки®Т9.Други разходи®{Т2А.Средногодишна натовареност}®ТИ.Себестойност на продуктите
Логика: Инвестицията е увеличила производствения капацитет и поради разнообразяването на продукцията е довела до нуждата от нови доставчици, което се е отразило на разходите за суровини; инвестициите в производство вероятно са намалили и разходите за труд, тъй като производството е станало по-автоматизирано.
Освен, че е разнообразила основното производство, инвестицията може да е позволила на предприемача да спести разходите (Т9.Други разходи):
- за извозване на отпадъците до местното сметище
- да превърне отпадъците в биотор, който да продава на земеделци, отглеждащи еко или органични храни
- да превърне отпадъците в енергия, т.е. да спести от предишните разходи за енергия
- да спести количествата вода за производствения процес...
Като се вземат предвид намалените производствени разходи се е намалила и общата себестойност на произвежданата продукция (ТИ.Себестойност).
ВНИМАНИЕ!: И «Другите приходи» (Т3-горе) и «Другите разходи» (Т9-горе) трябва да произтичат от подкрепената дейност, т.е. да се генерират от подкрепения цех/обект или от персонала който работи в подкрепения цех/обект.
«Другите приходи» и «Другите разходи» от други обекти/цехове/офиси трябва да се попълнят в Таблица 10а. Прогноза за нетните парични потоци на другите дейности на кандидата.
ДНамалението на разходите по години се отразява в съответните редове на таблица 10. Прогноза за Нетните парични потоци проекта, както е показано на графиката горе.


“IV. Изчисляване на ефективността на подкрепените инвестиции” [23]
ВНИМАНИЕ!. Представянето на изчисленията в тази секция не е необходимо за кандидатстването по мярката. Представената по-долу информация е само за целите на прозрачността по прилагането на мярката и ПРСР като цяло.
Разплащателната Агенция по Програмата за развитие на селските райони ще използва данните от последния ред «VIII Нетен паричен поток” на Т10.Прогноза за Нетните парични потоци на проекта за да изчисли показателите за оценка ефективността и финансовите показатели, по формулите, посочени в Наредбата.
Вие също можете да си изчислите стойностите на тези показатели, стига да знаете стойността на дисконтовия фактор, който Разплащателната Агенция използва.
Ако приемем, че стойността на този фактор по сходна мярка на Програма САПАРД беше 6%, то Вие можете да дисконтирате нетните парични потоци на таблицата с този дисконтов фактор в добавения допълнително от авторите на тези УКАЗАНИЯ ред IX Дисконтиран нетен паричен поток
( r=6% )”.
Дисконтирането се извършва по следния начин:
Стойността на нетния паричен поток за първата година делите на (1+r)1;
Стойността на нетния паричен поток за втората година делите на (1+r)2;
...
Стойността на нетния паричен поток за петата година делите на (1+r)5;
...
Стойността на нетния паричен поток за десетата година делите на (1+r)10.
Дисконтираните стойности попълвате в добавения от авторите ред, така че да съответстват на годината, за която са дисконтирани. На основата на дисконтирания нетен паричен поток ще изчислите показателите за нетна настояща стойност, вътрешна норма на възвращаемост, индекс на рентабилността, срока на откупуване на инвестицията:
А) нетната настояща стойност е равна на сбора на стойностите в клетките на добавения от авторите ред IX Дисконтиран нетен паричен поток ( r=6% )”.
Б) вътрешната норма на възвращаемост е равна на този дисконтов фактор ''r'' , при който нетната настояща стойност е равна на “0”. Това означава да намалявате или увеличаватестойността на ''r'' едновременно за всички изчисления в добавения допълнително от авторите на тези УКАЗАНИЯ ред IX Дисконтиран нетен паричен поток” докато сборът от тези стойности стане равен на “0”
В) индекс на рентабилността ще изчислите като разделите нетната настояща стойност на стойността на инвестициите, подкрепени по ПРСР (т.е. на стойността в клетка «ОБЩО» на Т1.Предмет на инвестицията, с която се кандидатства за подпомагане по проекта).
Г) срок на откупуване ще изчислите като разделите стойността на инвестициите, подкрепени по ПРСР (т.е. на стойността в клетка «ОБЩО» на Т1.Предмет на инвестицията, с която се кандидатства за подпомагане по проекта) на нетната настояща стойност на инвестицията, подкрепена по мярката.
Стойностите, които бихте получили при тези изчисления би трябвало да са същите като тези, които ще получи Разплащателната Агенция при оценката на вашето проекто-предложение.
Ако е попълнена Таблица 10.а същата поредица от действия се прилага и при изчисляване на показателите за другите дейности на кандидата – по данните от Таблица 10.а.
ВНИМАНИЕ!. Горната информация се отнася за методиката на оценката, която извършва Разплащателната Агенция. Ако Вие търсите за себе си отговор на въпросите «Струва ли си “напрежението”? И как се представям спрямо останалите фирми в този икономически под-сектор?” ще трябва да подходите по по-различен начин:
първо, от местната БСК или БТПП или служба на НСИ, се опитайте да разберете средната норма на възвращаемост на собствения капитал на фирмите, работещи в същия икономически сектор на регионално или на национално ниво; това ще бъде вашият дисконтов фактор (r) при изчисляване на показателите за ефективност
второ, потърсете в Интернет друга по-удобна таблица за изчисляване на нетните парични потоци и я попълнете като обедините данните от Т10 и Т10а в тази нова таблица
трето, дисконтирайте нетните парични потоци по години с дисконтовия фактор, който сте открили с помощта на БСК или БТПП
четвърто, изчислете показателите ефективност на инвестициите по горната методика.
Ако нетната настояща стойност е отрицателна, т.е. вътрешната норма на възвращаемост на бизнеса е по-малка от дисконтовия фактор, това означава, че няма да се състезавате успешно с останалите фирми в бранша и трябва да помислите за начини да увеличите положителните стойности на прогнозираните парични потоци.
След като сте ги оптимизирали, нека този последен вариант на таблицата с нетните парични потоци се превърне във вашия ориентир доколко успешно се придържате към предварително набелязаните цели за постъпления от продажби и разходни нива за периода на бизнес-плана.
Всяко значително отклонение в негативна посока от тези прогнози Ви прави неконкурентоспособен на останалите производители в сектора.


Още:  Важно за бизнес плановете

related

Указания за попълване на бизнес - план 7107867944205223774

Коментари

Recent Comments Widget

Диети и здравословно хранене

Графен

Важно!

Юридическа защита на пострадали при катастрофи

Ако сте пострадал при ПТП, или катастрофа: След наше  интервю  с престижни столични адвокати, стана ясно, че практика на застрахователн...

Пловдив Спорт

Акумулатори

Style Place Китен

Style Place Китен
Заповядайте на море!
item